VDM

Naujienos

Struktūra ir kontaktai

Veiklos sritys

Administracinė informacija

Teisinė informacija

Korupcijos prevencija

Paslaugos

Atviri duomenys

Asmens duomenų apsauga

Nuorodos

Nuotolinis mokymas

Vidaus tvarkos taisyklės
Adresas: Vaišvydo g. 28, LT-45486 Kaunas     Tel. (8 37 ) 38 38 54     El. paštas: vaisvydavosvm@vaisvydava.kaunas.lm.lt

 

MOKYKLOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I. Bendroji dalis

 1. Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklės - mokyklos bendruomenės darbą reglamentuojantis dokumentas. Jos apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp mokyklos vadovų, pedagogų, mokyklos personalo, moksleivių, jų tėvų (globėjų).
 2. Mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo įstaiga, teikianti bendrąjį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą. Ji savo veiklą grindžia LR Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, mokyklos nuostatais.
 3. Mokykla vadovaujasi bendrąjį išsilavinimą teikiančiu ugdymo planu, universaliosiomis ir bendrosiomis programomis, Valstybės nustatytais išsilavinimo standartais.
 4. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia mokyklos steigėjas - Kauno savivaldybės taryba.
 5. Mokykloje veikia savivaldos institucijos:
  • Mokyklos taryba - kuri yra aukščiausia savivaldos institucija, jungianti moksleivių, jų tėvų (globėjų ar rūpintojų) ir pedagogų atstovus svarbiausių mokyklos veiklos uždavinių sprendimui; renkama principu 3+3+3 (mokytojus - pedagogų tarybos posėdyje; mokinius - 7 - 10 kl. mokinių taryboje; tėvus - mokyklos tėvų taryboje; mokyklos tarybos pirmininkas renkamas I - jame tarybos posėdyje).
  • Mokytojų  taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, svarstanti moksleivių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus. Mokytojų tarybos sudėtis tvirtinama mokyklos direktoriaus įsakymu kiekvienų mokslo metų pradžioje.
  • Mokinių taryba - nuolat veikianti moksleivių savivaldos institucija, turinti savo nuostatus. Atstovai į mokyklos tarybą renkami moksleivių konferencijoje.
  • Tėvų taryba - nuolat veikianti klasių tėvų atstovų savivalda, turinti savo nuostatus. Tėvų taryba renkama klasės tėvų susirinkime po atstovą iš kiekvienos klasės tėvų vieniems metams.
 6. Mokyklos bendruomenės nariai gali burtis į visuomenines nepolitines ir profesines organizacijas. Mokykloje savanoriškumo pagrindu veikia iniciatyvinės grupės, dalykų metodiniai rateliai.
 7. Administracijos tarybą sudaro mokyklos administracija, Mokyklos tarybos pirmininkas. Posėdžiuose dalyvauja metodinių ratelių pirmininkai, kai svarstoma atitinkamo dalyko dėstymas arba mokytojo veikla.
 8. Administracijos taryba analizuoja: vidaus kontrolės rezultatus, mokinių ugdymosi būklę, pokyčius, mokytojų pedagoginę veiklą, inovacijų taikymą,
  mokinių žinių, gebėjimų vertinimą, mokyklos veiklos krypčių, plano realizavimą, ugdymo programų vykdymą, kontrolinių darbų rezultatus.
 9. Administracijos taryba prižiūri, kaip vykdomi: PT nutarimai;
  rengimasis pagrindinio ugdymo pasiekiu patikrinimui; mokinių sveikatingumo klausimai; vidaus darbo tvarkos taisyklių vykdymas ir kt.

II. UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

1. PAMOKŲ LAIKAS, TRUKMĖ

1. Pamokos mokykloje pradedamos 8.00 val.

2. Viena pamoka trunka: 2-10 kl.- 45 minutes, pirmųjų klasių mokiniams - 35 minutes.         Pamokų laikas gali būti trumpinamas šventinių, metodinių renginių ir posėdžių dienomis bei neatitinkant sanitarinių higieninių reikalavimų normos (esant šaltoms patalpoms). Pamokos laikas gali būti sumažintas iki 30 minučių.

 • Atitinkamai trumpinamas ir neformaliojo ugdymo laikas.

2. ATOSTOGOS IR NEDARBO DIENOS

1. Mokslo metų pradžią reglamentuoja ugdymo planas.
2. Mokslo metai baigiami pagal Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktą ugdymo planą.
3. Moksleiviams skiriamos atostogos pagal Švietimo ir mokslo ministerijos pateiktą tiems mokslo metams ugdymo planą: rudens, Šv. Kalėdų, Šv. Velykų. Priešmokyklinio ugdymo grupei ir 1-5 klasių papildomas atostogas nustato mokyklos taryba.
4. Mokytojams ir aptarnaujančiam personalui eilinės atostogos suteikiamos vasaros metu pagal iš anksto parengtą grafiką arba atsižvelgus į darbuotojų pageidavimą bei mokyklos galimybes. Išimties tvarka, esant svarbiai situacijai, nemokamos atostogos darbuotojams teikiamos mokslo metų eigoje.
5. Nedarbo dienos mokiniams - šeštadieniai, sekmadieniai ir Vyriausybės numatytos ugdymo plane šventinės dienos, atostogos. Nedarbo dienos visiems mokyklos darbuotojams, išskyrus budinčioms valytojoms ir kūrikams, kurie dirba pagal slenkantį darbo grafiką, šeštadieniai ir sekmadieniai, Vyriausybės numatytos skelbiamos nedarbo dienos, mokytojo asmeninės (apmokamos ir neapmokamos) atostogos.
6. Mokyklos ugdymo planą rengia Administracijos taryba, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministerijos parengtu ugdymo planu kiekvieniems mokslo metams. Mokyklos ugdymo planą aprobuoja mokyklos taryba, tvirtina mokyklos direktorius.
7. Mokykla dirba pagal penkiadienį darbo organizavimo būdą, mokslo metus skirsto 1-10 kl. pusmečiais.

3. DARBO IR POILSIO LAIKAS

1. Mokykloje nustatoma 5 darbo dienų savaitė.
2. Šeštadieniais nedirbama. Dirba tik sporto klubo vadovai su moksleiviais.
3. Mokykloje nustatomas toks normuotos darbo dienos laikas etatiniam personalui:
3.1. darbo pradžia ir pabaiga, pietų pertrauka atsispindi asmeniniuose darbo grafikuose, patvirtintuose mokyklos direktoriaus;
3.2. darbo laikas prieššventinėmis dienomis gali būti sutrumpinamas 1val.
5. Biblioteka dirba pagal grafiką .
6. 7. Pedagogai turi teisę gauti apmokamas atostogas moksleivių ugdymo priemonėms rengti ir savo kvalifikacijai tobulinti.

4. ATSISKAITYMAI

1. Mokiniai per dieną negali rašyti daugiau kaip 1 kontrolinių darbų.
2. Kiekvienas mokinys turi teisę atsisakyti atsakinėti arba rašyti kontrolinį darbą dėl svarbios priežasties, prieš pamoką pranešęs mokytojui. Atsiskaitymo laikas suderinamas su mokytoju.

5. ATRIBUTIKA

1. Mokykla turi savo vėliavą, emblemą.
2. Mokyklos vėliava įnešama per valstybinių švenčių minėjimus, švenčiant mokyklos tradicines šventes.

6. NEFORMALUSIS UGDYMAS

1. Pasirenka pasirenkamuosius dalykus ir neformalųji ugdymą.
2. Esant reikalui, mokiniai gali skųstis žodžiu ir raštu (gindami savo teises) mokyklos direktoriui, Mokyklos tarybai, Moksleivių tarybai.

7. MAITINIMAS

1. Mokykloje mokiniams sudaromos galimybės pavalgyti.
2. Priešmokyklinio amžiaus vaikai ir mokiniai iš mažas pajamas turinčių šeimų nemokamai maitinami socialinės apsaugos ir darbo ir švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

8. PAVADAVIMAS

1. Nesant dalyko mokytojui pamokas pavaduoja direktoriaus paskirtas to dalyko specialistas arba kitas pedagogas.

2. Kiekvienas mokytojas turi teisę vaduoti bendradarbį:

 • jei jam apmokama už vadavimą;
 • jei jo pamokos nesidubliuoja su vaduojamojo mokytojo pamokomis;
 • jei tai leidžia jo išsilavinimas.

3. Vaduojantis bendradarbį mokytojas privalo vesti pamoką pagal programą, sąžiningai sutvarkant dokumentus.
4. Vaduojantis mokytojas atlieka ir kitas vaduojamojo funkcijas: budi, pateikia reikiamas ataskaitas ir kt.
5. Savavališkai mokytojams keistis pamokomis, vaduoti, išleisti vienas kitą iš darbo griežtai draudžiama ir laikoma mokyklos nuostatų pažeidimu.

BUDĖJIMO ORGANIZAVIMAS

Budėjimas pertraukų metu:
1. Tvarkai mokykloje palaikyti organizuojamas mokytojų budėjimas pagal tvarkaraštį.
2. Mokykloje budi mokytojai.
3. Mokytojui diena budėjimui skiriama atsižvelgiant į dienos pamokų krūvį.
4. Budėjimo postai:
- 1 aukštas 1 mokytojas
- 2 aukštas, 1 mokytojas

Pagal direktoriaus patvirtintą grafiką
5. Valgykloje budima pertraukų metu pagal direktoriaus patvirtintą grafiką:
6. Budintys  atsako už tvarką, švarą ir drausmę. Nepastebėję padarytų nuostolių, atlygina žalą ir sutvarko patys.
7. Už gerą budėjimą - pagyrimai ir paskatinimai.
8. Mokytojai budi tame aukšte, kuriame yra pastovi darbo vieta. Reikalui esant mokytojo budėjimo vieta perkeliama į kitą aukštą arba valgyklą.
9. Jei budintieji mokytojai kurią nors pertrauką ar dieną yra užimti ar išvykę, susitaria su kitu mokytoju dėl pavadavimo ir informuoja administraciją.
10. Klasės seniūnas ir mokytojas paskiria budinčius klasėse. Budintieji valo lentą, pasirūpina kreida.

BUDINČIŲ MOKYTOJŲ P A R E I G O S

 • (pertraukų metu)
 • budėjimą pradėti 7. 45 val. ir baigti 13.45 val.;
 • budėti poste pagal direktoriaus įsakymu sudarytą tvarkaraštį;
 • turėti skiriamąją kortelę, kurioje nurodyta budėjimo vieta;
 • budėjimo poste stebėti mokinių elgesį, drausmę, drausti bet kokį mokinių stumdymąsi, lakstymą, patalpų teršimą;
 • atsakyti už tvarką, saugumą ir drausmę budėjimo vietoje;
 • įvykus nelaimingam atsitikimui, tuoj pat pranešti direktoriui, pavaduotojoms, (jei reikia) visuomenės sveikatos priežiūros specialistei ir pasirūpinti, kad būtų suteikta pirmoji medicininė pagalba;
 • susitarti su kitu mokytoju dėl pavadavimo (jei kurią nors pertrauką ar dieną yra užimti ar išvykę) ir informuoti administraciją;

BUDINČIŲJŲ T E I S Ė S

 • esant svarbiai priežasčiai pasikeisti budėjimo datą (suderinti su administracija);
 • esant reikalui kreiptis į mokyklos vadovus arba apie įvykius pranešti policijos nuovadai;

III. PERSONALO DARBO TVARKA, JO SKATINIMO IR DRAUSMINIMO PRIEMONIŲ SISTEMA1. DARBO SANTYKIAI IR ELGESIO NORMOS


1. Kiekvienas mokyklos bendruomenės narys privalo sąžiningai atlikti savo pareigas (jam pavestą darbą), laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus mokyklos vadovybės nurodymus ir savivaldos institucijų teisėtus sprendimus.
2. Mokyklos bendruomenės nariai savo tarpusavio santykius privalo grįsti tarpusavio supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.
3. Pedagogams, kitiems mokyklos darbuotojams draudžiama ateiti į darbą neblaiviems, mokyklos patalpose ir teritorijoje gerti alkoholinius gėrimus, svaigintis narkotikais, moksleivių akivaizdoje rūkyti, keiktis ar kitaip nepadoriai elgtis ir leisti, kad taip elgtųsi moksleiviai.
4. Mokyklos direktorius atsako už tvarką mokykloje ir už visą mokyklos veiklą. Jo teisėti nurodymai privalomi visiems mokyklos darbuotojams.
5. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui atsako už mokyklos bendruomenės švietimo politikos įgyvendinimą, sudaro pamokų ir papildomojo ugdymo tvarkaraščius, teikia profesinę pagalbą pedagogams, organizuoja pedagoginį moksleivių tėvų (globėjų ar rūpintojų) švietimą, informuoja tėvus ir kitas suinteresuotas institucijas apie moksleivius, vengiančius privalomojo mokymosi ir įstatymų nustatyta tvarka imasi poveikio priemonių. Jų teisėti nurodymai privalomi mokyklos pedagogams.
6. Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams aprūpina mokyklą materialiniais ir informaciniais ištekliais, atsako už mokyklos pastatų, įrenginių, inžinerinių tinklų techninę būklę, inventoriaus ir mokymo priemonių apsaugą, organizuoja pagalbinio personalo darbą, rūpinasi mokyklos sanitarija ir higiena bei jam pavaldžių darbuotojų darbų sauga, aprūpina juos darbo įrankiais, darbo drabužiais, individualiosios saugos priemonėmis.

PEDAGOGAI

1. Dėl svarbios priežasties negalėdamas atvykti į pamokas, praneša mokyklos vadovams iš anksto raštu, kraštutiniu atveju - tą pačią dieną ne vėliau 30 min. prieš savo pamokos pradžią.
2. Praleidęs pamokas, mokytojas parašo direktoriui pasiaiškinimą (jei nėra nedarbingumo lapelio).
3. Priemonės, reikalingos pamokai, pasiruošiamos iš anksto.
4. Po skambučio mokytojas nedelsdamas paima klasės žurnalą ir eina į pamokas. Gaišti pamokos laiko be direktoriaus leidimo negalima.
5. Pamoką vesti tik tvarkingoje klasėje. Pastebėjęs netvarką, ją pašalina ir tik po to pradeda darbą. Po pamokos apie tai praneša klasės auklėtojui, kabineto vadovui ar mokyklos vadovams.
6. Mokytojai vykdo saugumo technikos reikalavimus.
7. Mokytojas klasėje reikalauja:
a) tvarkingo atsistojimo prasidedant pamokai;
b) budintieji pateikia drausmės sąsiuvinį, kuriame pažymi neatvykusius ir pavėlavusius mokinius;
c) tvarkingai atsistoti iš vietos, kai plačiau atsakoma į klausimą;
d) taisyklingo sėdėjimo;
e) kad nebūtų gadinamas mokyklos inventorius;
f) kad būtų saugomi vadovėliai;
g) kad būtų sudėtos ant stalų visos pamokai reikalingos priemonės (vadovėliai, sąsiuviniai, pažymių knygelė ir kt.);
h) kad, pasibaigus pamokai, kabinetas būtų paliekamas visiškai sutvarkytas;
i) pamoka baigiama, kai mokytojas pasako: "pamoka baigta".
8. Jei mokinys pamokų metu pažeidžia mokinio taisykles, jis įspėjamas, įrašoma pastaba į pažymių knygelę arba pastabų sąsiuvinį. Jei mokinys ir toliau trukdo darbui, nusižengusįjį klasės seniūnas nuveda pas direktoriaus pavaduotoją. Pašalinti iš klasės vieną nusižengusį neleidžiama.
9. Išsiųsti mokinius iš pamokos įvairiais reikalais (atnešti sąsiuvinių, sportinę aprangą, pinigų ir t.t.) draudžiama.
10. E.dienynas tvarkomas pagal e.dienyno tvarkos aprašą.

11. Keisti pamokų tvarkaraštį ar vienam mokytojui vaduoti kitą be mokyklos vadovų žinios draudžiama.
12. Pamokų metu įeiti į klasę pašaliniams asmenims draudžiama. Esant būtinam reikalui, gauti mokytojo sutikimą.
13. Išleisti mokinius iš pamokos bet kokiems darbams ar užklasiniams renginiams be mokyklos vadovų ir mokytojo sutikimo draudžiama.
14. Mokytojas laisvą nuo pamokų dieną naudoja savo nuožiūra. Tačiau dalyvavimas pedagogų tarybos posėdžiuose, susirinkimuose, pasitarimuose mokytojui privaloma. Jei negali dalyvauti, iš anksto praneša direktoriui.
15. Pedagogų tarybos posėdžiuose ar kituose renginiuose mokytojas aktyviai dalyvauja ir laikosi etikos reikalavimų.

 1. Moksleivių atostogų metu mokytojai išdirba pagal darbo grafiką priklausantį valandų skaičių.
  1. Mokytojai supažindinami su direktoriaus įsakymais:
   1. darbo saugos ,
   2. darbinių grupių sudarymo,
   3. mokytojų budėjimo,
   4. egzaminų organizavimo ir vykdymo
  2. Kiekvienas mokytojas privalo kasdien susipažinti su mokytojų kambaryje esančioje skelbimų lentoje iškabintais skelbimais arba pranešimais.
   19. Po pamokos mokytojas sutvarko vaizdines priemones, kad netrukdytų darbo kitiems kabinete.
   20. Neleidžiama mokytojams rūkyti mokytojų kambaryje, kabinetuose, koridoriuose, valgykloje, laiptinėse.
   20. Į mokyklą ateinantis mokytojas laikosi bendrųjų asmeninės higienos ir estetikos reikalavimų.
   21. Kūno kultūros mokytojas pamoką baigia taip, kad mokiniai spėtų persirengti, bet ne anksčiau kaip prieš tris minutes, dirbantis salėje ir prieš penkias minutes, dirbantis stadione. Tai galioja ir technologijų pamokų mokytojams, dirbantiems ne pagrindiniame pastate.
   22. Kūno kultūros, technologijų mokytojas neatleidžia mokinių, kurie negali aktyviai dalyvauti pamokoje (serga, neturi aprangos). Jie turi stebėti pamoką.
   23. Pertraukų, pamokų ir papildomo ugdymo užsiėmimų metu vienų mokinių kabinetuose, salėje, aikštelėje, dirbtuvėse palikti negalima.
   24. Mokytojas, organizuojąs pamoką ar renginį už mokyklos ribų, turi pranešti mokyklos vadovybei.
   25. Įvykus traumai pamokos, papildomo ugdymo užsiėmimo metu mokytojai privalo patys parašyti paaiškinimą mokyklos direktoriui ir surinkti mokinių, mačiusių įvykį, paaiškinimus.
   26. Visi mokytojai privalo savo dalyko pažymius įrašyti į e.dienyną.
   27. Rašomuosius darbus patikrinti ir gražinti ne vėliau kaip po savaitės, tik didesnės apimties literatūrinių rašinių tikrinimas gali užtrukti ilgiau, bet ne vėliau kaip iki kito rašomojo darbo.
   28. Mokytojas, daręs apklausą raštu lapeliuose, juos gražinęs vėl surenka, kad jie nebūtų mėtomi ir šiukšlinamos patalpos.
   29. Reguliariai tikrina mokinių žinias, jas vertina; gavus mokiniui nepatenkinamą pažymį sudaro galimybę pakartoti atsiskaitymą.
   30. Turint vieną savaitinę pamoką, pusmečio įvertinimą išveda mažiausiai iš trijų pažymių.

31. Tikrina namų darbus, kontrolinių darbų datas praneša iš anksto (galima pusmečio pradžioje). Klaidas taiso laikydamiesi reikalavimų.
32. Jei pusė ar daugiau rašomojo darbų įvertinti 1-3 balais, pažymiai į e.dienyną nerašomi. Darbas perrašomas.
33. Dalyko mokytojai praneša klasės auklėtojui apie mokinių mokymąsi, drausmę, lankomumą.
34. Mokinys, praleidęs pusę ir daugiau pamokų, pusmečio pabaigoje neatestuojamas, arba organizuojamas atsiskaitymas už praleistas temas.
35. Mokomojo dalyko atsilikimui likviduoti organizuojamos papildomas darbas mokslo metų eigoje arba pabaigoje..
36. Iš bibliotekos paima ir išduoda dalyko vadovėlius mokiniams, juos grąžina, pasibaigus mokslo metams.Prižiūri dalyko vadovėlius, to reikalauja iš mokinių.
37. Laikosi raštvedybos reikalavimų ir reikalauja iš mokinių rašto kultūros.
38. Iš pamokų išleisti mokinius anksčiau skambučio draudžiama. Tik klasių valandėlės, susirinkimai gali trukti nepilną pamoką. Tokiais atvejais klasės auklėtojas prižiūri, kad mokiniai išeitų be triukšmo.
39. Skelbimus lentoje, medžiagą stenduose, sienlaikraščius gali publikuoti tiek mokiniai, tiek mokytojai. Mokiniai suderina skelbimus su atsakingu už renginį mokytoju ar mokyklos vadovu.
40. Jeigu reikia išleisti mokinius iš pamokų organizuojant ar vykstant į sporto varžybas, renginius, suinteresuotas mokytojas, suderina su mokyklos direktoriumi, paduoda klasės auklėtojui šių mokinių sąrašą su savo parašu, tuo pateisindamas jų praleistas pamokas.
41. Visi užklasiniai užsiėmimai, repeticijos, varžybos mokykloje baigiasi iki 20 valandos (išskyrus poilsio vakarus ir šventinius minėjimus).
42. Pastebėjus pamokų metu susirgusį mokinį, mokytojas siunčia arba palydi jį į mokyklos med. punktą. Nesant bendruomenės slaugytojos, iškviečiama greitoji pagalba. Įvykus nelaimingam atsitikimui, mokytojas informuoja klasės auklėtoją ir mokyklos vadovybę. Klasės auklėtojas praneša tėvams.
43. Iškviesti mokytoją iš pamokos pokalbiui prie telefono galima tik esant labai svarbiam reikalui. Tuo laiku su mokiniais klasėje lieka iškvietęs asmuo.
44.  Moksleivių atostogų metu mokytojui gali būti pavestas kitas darbas, reikalingas mokyklai.
45. Mokslo metų pradžioje fizikos,chemijos, technologijų , informatikos ir kūno kultūros mokytojai organizuoja mokiniams instruktažą - supažindina su saugumo technikos reikalavimais ir tai pažymi instruktažams skirtoje e.dienyno vietoje. Tokie instruktažai kartojami pradedant naują darbą ir naują temą.
46. Kiekvienas mokytojas, pastebėjęs gadinant mokyklos inventorių, nedelsiant praneša mokyklos vadovybei ir klasės auklėtojui.
47. Budintys renginyje mokytojai, pastebėję neblaivų mokinį, iškviečia jo tėvus arba praneša policijai. Informuoja mokyklos vadovus ir klasės auklėtoją.
48 Prasidėjus mokslo metams visi mokytojai privalo supažindinti mokinius su reikalavimais, klasės auklėtojas - su mokinio taisyklėmis.
49.Dalykų mokytojai, vadovaudamiesi Bendrosiomis programomis bei bendrojo išsilavinimo standartais, patvirtintais švietimo ir mokslo ministerijos, parengia individualiąsias programas bei metinius teminius planus ir pasirenkamųjų dalykų teminius planus, neformaliojo ugdymo programas, kurias mokslo metų pradžioje aprobuoja metodiniuose būreliuose ir iki rugsėjo 10d. pateikia tvirtinti mokyklos direktoriui.
50. Mokyklos pedagogai (mokytojai, klasių auklėtojai) laisvai renkasi pedagoginės veiklos formas ir metodus, formuoja moksleivių ugdymo turinį, vadovaudamiesi bendruoju ugdymo planu ir mokymo programomis, išsilavinimo standartais, teikia moksleiviams šiuolaikinį mokslo ir kultūros lygį atitinkantį išsilavinimą, brandina moksleivių kūrybinį mąstymą, savarankiškumą ir gebėjimą atsakyti už savo veiksmus.
51.  Mokyklos pedagogai dirba direktoriaus įsakymu sudarytose pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime  vykdymo ir vertinimo komisijose.

KLASĖS AUKLĖTOJAI

1. Tvarko e. dienyną pagal nurodytus paaiškinimus.
2. Tvarko mokinių asmens bylas ir kitus dokumentus.
3.Sudaro pusmetines, metines ataskaitas.
4. Planuoja savo veiklą visam ugdymo periodui, rengia metinius klasės auklėtojo darbo planus.
5. Veda lankomumo apskaitą, rūpinasi auklėtinių pamokų lankomumu, veda pamokų lankymo ir drausmės sąsiuvinius, reikalauja, kad praleidę pamokas pristatytų raštišką tėvų ar gydytojų paaiškinimą. Pastoviai nepateisinantys praleidžiamų pamokų lankomi namuose, surašomi aktai, kurie pristatomi direktoriui.
6. Pastoviai tvarko e.dienyną.
7. Palaiko ryšius su tėvais. Ne rečiau kaip kartą pusmetyje organizuoja savo klasės tėvų susirinkimus. Domisi auklėtinių gyvenimo ir buities sąlygomis, specialius poreikius turintiems ir remtiniems moksleiviams pagal galimybes suteikia reikalingą paramą.
8. Stebi, susipažįsta ir auklėja mokinius. Vertina ir skatina moksleivių pasiekimus.  Klasės auklėtojai apie nedrausmingą ir nepažangų mokinį praneša tėvams ar globėjams. Jei tėvai nereaguoja, kreipiasi į mokyklos administraciją.
9. Ugdo moksleivių vertybines nuostatas, pilietiškumą, demokratiškumą, puoselėja dorovę, sveiką gyvenseną, kontroliuoja auklėtinių aprangą, išvaizdą ir tvarką, vysto socialinės rūpybos veiklą.
10. Organizuoja savitvarkos darbus klasėje, mokykloje. Drauge su savo mokiniais tvarko jiems paskirtą mokykloje ir jos teritorijoje aplinką, dalyvauja įvairiose talkose.
11. Prižiūri, kaip moksleiviai laikosi mokyklos nuostatų.
12. Organizuoja saugaus elgesio instruktažus ir daro žymėjimus e. dienyne.
13. Rodo iniciatyvą užklasinei veiklai organizuoti. Organizuoja ir kontroliuoja mokinių dalyvavimą mokyklos veikloje ir renginiuose, organizuoja auklėjimo valandėles.
14. Po MT posėdžio klasės auklėtojas supažindina tėvus su pusmečio, metiniais rezultatais . Jei mokinys liko kurso kartoti, gavo pataisas ar išbrauktas iš mokinių sąrašų, klasės auklėtojas per 3 dienas po pedagogų tarybos posėdžio turi supažindinti moksleivius ir jų tėvus su metiniais rezultatais, informuoti tėvus raštu, išreikalauti tėvų parašo pažymėjime.
15. Jei auklėtinis išstoja iš mokyklos, klasės auklėtojas sutvarko šiuos dokumentus:

 • paima tėvų prašymą direktoriaus vardu (motyvuotai nurodant tolimesnę moksleivio veiklą);
 • atsiskaitymo su mokykla lapelį su parašais;
 • sutvarko pažymių knygelę su pusmečio pažymiais ir pateikia raštinės vedėjai mokymosi įvertinimus pažymai užpildyti;
 • asmens bylą paruošia persiuntimui;
 • dienyne pažymi apie mokinio išvykimą.

16. Baigiantis mokslo metams, klasių auklėtojai sutvarko e.dienyną, į bylą įrašo reikiamus duomenis, pažymi apie apdovanojimus ir nuobaudas. Visą dokumentaciją įteikia direktoriaus pavaduotojoms.
17. Visuose mokyklos renginiuose, kuriuose dalyvauja jo klasė, privalo dalyvauti ir klasės auklėtojas
18. Klasės auklėtojas privalo žinoti vadovaujamos klasės situaciją kiekvieną dieną.
19. Įvykus incidentui mokykloje klasės auklėtojas informuoja tėvus tą pačią dieną.
20. Klasės auklėtojas apie nesimokančius ir nedrausmingus informuoja mokinių tėvus. Jei tėvai ir toliau nesirūpina auklėjimu, kasės auklėtojas gali prašyti svarstyti mokinius ir jų tėvus pedagogų ar mokyklos tarybos posėdžiuose, kviečia nepilnamečių reikalų inspektorę

21. Likus mėnesiui iki pusmečio pabaigos, klasės auklėtojas informuoja tėvus apie galimus neigiamus pusmetinius pažymius.
22. Rūpinasi moksleivių sveikata, tiria jų polinkius, poreikius, galimybes ir interesus. Domisi ir žino kiekvieno mokinio sveikatos būklę, reikalui esant, informuoja apie tai dėstančius toje klasėje mokytojus

23. Imasi visų reikiamų priemonių padėti vaikui, patyrusiam smurtą, prievartą, seksualinį ar kitokio pobūdžio išnaudojimą. Informuoja mokyklos socialinę darbuotoją, psichologą, Vaikų teisių apsaugos tarnybos darbuotojus, mokyklos administraciją.
24. Rūpinasi klasės mikroklimatu, padeda spręsti auklėtinių tarpusavio santykių problemas.
25. Organizuoja ekskursiją ar turistinį žygį galima gavus direktoriaus pavaduotojos leidimą ir gerai susipažinus su ekskursijų organizavimo nuostatais. Apie ekskursijos organizavimą prieš dvi savaites pranešti atsakingai pavaduotojai.
26. Prieš išvykstant į ekskursijas, žygius klasės auklėtojas praveda instruktažą ir įrašo į e.dienyną, paruošia visus reikalingus dokumentus pagal nuostatus.
27. Padeda moksleiviams pasirinkti tolesnę mokymosi ar veiklos sritį.

KŪNO KULTŪROS MOKYTOJAI

1. Organizuoja tarpklasines mokyklos varžybas.
2. Dalyvauja su mokiniais miesto varžybose bei sporto renginiuose.
3. Tvarko kūno kultūros dokumentaciją.
4. Rengia ir organizuoja sporto šventes, sveikatingumo dienas, krosus.
5. Prižiūri sporto inventorių ir sporto įrengimus, užtikrina įrengimų saugą.
6. Prižiūri tvarką sporto salėje, persirengimo kambariuose, stadione ir atsako saugumą ir drabužių apsaugą nusirengimo kambariuose (užrakinimas, budėjimas).
7. Pamokose reikalauja mokinių sportinės aprangos, aktyvaus dalyvavimo pamokose.
8. Mokslo metų pradžioje susipažįsta su moksleivių sveikatos būkle. Esant sveikatos problemoms, stebi moksleivį, skiria atitinkantį fizinį krūvį.
8. Mokinių pasiekimus vertina dešimtbale sistema.

NEFORMALIOJO UGDYMO IR SAVIRAIŠKOS BŪRELIŲ, KLUBŲ VADOVAI

1. Sudaro darbo programą (iki 09 10), kurią patvirtina direktorius.
2. Neformaliojo ugdymo vadovai tvarko papildomo ugdymo e.dienyną.
3. Užsiėmimus veda pagal neformaliojo ugdymo tvarkaraštį, patvirtintą direktoriaus.
4. Užsiėmimų metu nepalieka vienų mokinių.
5. Neformaliojo ugdymo vadovai atsako už saugų mokinių darbą, jų sveikatą, už tvarką savo patalpose, už inventorių.
6. Ne rečiau kartą metuose būrelio vadovai ir būrelių nariai atsiskaito mokyklai už savo darbą (parodos, koncertai ir kt.).

KABINETŲ VADOVAI

1. Materialiai atsako už mokymo priemones, inventorių kabinetuose ir vykdo jų apskaitą, perdavimą bei inventorizaciją.
2. Turi teisę laikinai paskolinti priemonę, tačiau vis tiek jis lieka atsakingas už ją materialiai.
3. Kartu su klasės auklėtojais sudaro mokinių sėdėjimo kabinetuose planus (atsižvelgiant į gydytojų rekomendacijas) ir reikalauja iš mokinių materialinės atsakomybės už kabineto inventorių.
4. Vasaros atostogų laikotarpiu technines mokymo priemones atiduoda į saugyklą, kabinetą palieka tvarkingą.
5. Pasirūpina, kad kabinete būtų sumarkiruoti suolai ir kėdės, prie durų staktos įrengta spalvinė ūgio matuoklė.

BIBLIOTEKOS VEDĖJA

 • Mokyklos bibliotekos vedėja  palaiko bibliotekoje tvarką, prižiūri, inventorizuoja, įrašo į katalogą, išduoda pedagogams, moksleiviams ir kitiems darbuotojams knygas bei leidinius ir kontroliuoja, kad išduota literatūra būtų grąžinama nurodytu laiku ir nesugadinta.
 • Atlieka šias funkcijas:
 • informacinę:
 • kaupia įvairų laikmenų fondą (įvairius spaudinius, vaizdo, garso juostas, kompaktines plokšteles, įrašinėja mokomąją medžiagą iš TV į vaizdo juostas);
 • kaupia ir teikia informaciją apie dalykų kabinetuose saugomą informaciją;
 • organizuoja kūrybinių darbų pristatymus, parodas, kaupia ir siūlo informaciją apie kūrybinių darbų pristatymo būdus ir formas;
 • užsako periodinę spaudą;
 • kaupia ir siūlo informaciją, atitinkančią mokyklos veiklos tikslus, prioritetus, lankytojų poreikius;
 • metodinę:
 • bendradarbiauja su mokytojų metodiniais būreliais;
 • tiriamąją:
 • metų pabaigoje analizuoja savo veiklą, klientų poreikius, išsiaiškina klaidas, numato veiklos kryptis kitiems mokslo metams;
 • organizuoja moksleivių ir mokytojų anketines apklausas.
 • Biblioteka dirba kiekvieną dieną pagal darbo grafiką.
 • Priima ir išduoda vadovėlius kiekvieno dalyko mokytojui pagal vaikų skaičių.
 • Tvarko ir užveda naujas katalogines korteles.
 • Veda skaitytojų sudėties ir lankytojų apskaitą.
 • Prižiūri ir atsako už saugų informacinių ir techninių priemonių eksploatavimą.
 • Skaitykloje ir bibliotekoje užtikrina tylą ir priešgaisrinę saugą.

PSICHOLOGĖ

1. Konsultuoja, atlieka psichologinį įvertinimą, tyrimus, profesinį kuravimą ir psichologinį švietimą pagal kvalifikaciją ir mokyklos poreikius.
2. Neperžengia savo kompetencijos ribų.
3. Laikosi profesinės Psichologo etikos kodekso reikalavimų.
4. Vadovaujasi psichologo darbą reglamentuojančiais dokumentais.
5. Nuolat kelia kvalifikaciją.
6. Teikia psichologinio įvertinimo išvadas ir rekomendacijas mokinių tėvams, pedagogams, administracijai.
7. Įformina ir užtikrina gautų tyrimų duomenų konfidencialumą ir saugo juos, kol mokinys yra mokykloje.
8. Tvarko darbo dokumentus.
9. Teikia psichologinę pagalbą klasės auklėtojams, tėvams ir moksleiviams.
10. Dirba su sutrikimus turinčiais ir problematiškais vaikais individualiai ir grupėse.
11. Vadovaujasi mokyklos nuostatais, profesinės veiklos nuostatais ir pareiginėmis instrukcijomis.
12. Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą darbo laiką.

LOGOPEDĖ

1. Logopedinį kabinetą lanko vaikai, turintys įvairių kalbos trūkumų.
2. Su mokiniais dirbama tuo laiku, kai jie neturi pamokų.
3. Logopedinį kabinetą lankančius mokinius logopedas registruoja žurnale, žymi lankomumą.
4. Logopedė organizuoja įvairias darbo formas: grupinius užsiėmimus, darbą pogrupiuose bei individualius užsiėmimus. 5. Logopedė pildo kalbos tyrimo korteles, sudaro perspektyvinius, pusmetinius planus, konkrečias pratybų temas.
6. Logopedė palaiko ryšį su logopedinį kabinetą lankančių mokinių mokytojais ir tėvais.
7. Logopedė dirba ugdymo įstaigos specialiojo ugdymo komisijoje.
8. Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą darbo laiką.

SOCIALINĖ PEDAGOGĘ

1.  Organizuoja prevencinį darbą su mokiniais, informuoja tėvus ir kitas suinteresuotas institucijas apie vaikus, vengiančius privalomojo mokymosi ir įstatymų nustatyta tvarka imasi poveikio priemonių, palaiko ryšius su policijos komisariatu, vaikų teisių apsaugos tarnyba.
2. Organizuoja nemokamą maitinimą, pavežėjimą, globos ir rūpybos užtikrinimą.
3. Organizuoja 5-10 klasių mokinių lankomumo kontrolę, darbą su kartojančiais kursą, nepažangiais mokiniais, jų tėvais.
4. Organizuoja tėvų švietimą nemokamo maitinimo, globos ir rūpybos, pavežėjimo, prevencijos klausimais.
5. Stebi rizikos grupės vaikų užimtumą, jų popamokinę vaiklą, ją koreguoja.
6. Inicijuoja socialinių programų kūrimą, bendradarbiauja su mokytojais sprendžiant socialines ir pedagogines vaikų problemas.
7. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

LOBORANTAI

1. Paruošia mokymo priemones laboratoriniams darbams.
2. Sutvarko priemones po laboratorinių darbų.
3. Prižiūri ir tvarko laboratorijas.
4. Prižiūri ir atsako už laboratorijose sandėliuojamų cheminių medžiagų ir elektros prietaisų saugumą.
Kartu su mokytoju atsako už vaikų saugumą laboratorinių darbų metu.
Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą darbo laiką.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ

1. Rūpinasi moksleivių sveikata, tiria moksleivių fizinę būklę, inicijuoja ir registruoja savalaikį darbuotojų sveikatos patikrinimą;
2. Moksleiviams ar kitiems mokyklos darbuotojams susirgus, susižeidus, kitokio nelaimingo atsitikimo atveju suteikia pirmąją medicinos pagalbą . Esant reikalui pasirūpina ligonio pristatymu į gydymo įstaigą.
3. Registruoja ligas ir traumas, tvarko ligotumo apskaitą, kontroliuoja maitinimo kokybę, dalyvauja sportinių renginių metu;
4. Masinių susirgimų metu imasi priemonių sergamumui mažinti;
5. Mokyklos medicinos darbuotojas teikia klasės auklėtojui žinias .

6. Periodiškai tikrina mokinių švarą ir sveikatą.
7. Grupę mokinių iškviesti iš pamokos sveikatos patikrinimui galima tik iš anksto suderinus su mokytoju.
8. Apie dėl ligos atleistus nuo pamokų mokinius nedelsiant informuoti klasės auklėtoją arba dalyko mokytoją.
9. Registruoja ir informuoja mokyklos vadovybę apie įvykusius nelaimingus atsitikimus.
10. Analizuoja moksleivių sergamumą ir kas pusmetį apie jų sveikatą pateikia rekomendacijas klasių auklėtojams ir mokyklos vadovams.
11. Dalyvauja moksleivių sveikatingumo ugdyme, bendradarbiauja su visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis ir kt.
12. Prižiūri higienos normų ir taisyklių laikymąsi mokykloje, kontroliuoja moksleivių darbo ir poilsio režimo organizavimą, jų maitinimą, fizinio krūvio dozavimą kūno kultūros užsiėmimuose.
13. Iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų gautą informaciją apie moksleivio sveikatą įtraukia į moksleivio sveikatos istoriją, tvarko kitą medicininę dokumentaciją.
14. Savaitės bėgyje po moksleivių sveikatos patikrinimo informuoja klasių auklėtojus, kūno kultūros mokytojus apie vaikų sveikatos būklės pakitimus.
15. Dirba pagal Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patvirtintą darbo grafiką.

VYR. BUHALTERĖ

 • Atlieka finansines operacijas, tvarko finansinius dokumentus.
 • Atsako už finansinių dokumentų tikslumą, saugumą, tvarkingumą.
 • Atsako už finansinių dokumentų atsiskaitomumą aukštesnėms institucijoms.
 • Kontroliuoti pavaduotojo ūkio reikalams atsiskaitomumą.
 • Atsako už savalaikius ir teisingus finansinius apskaičiavimus.
 • Teikia informaciją darbuotojams apie atlyginimo paskaičiavimą.
 • Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą darbo laiką

RAŠTVEDĖ

 • Tvarko mokyklos raštvedybą ir dokumentaciją, pagal naujausius raštvedybos reikalavimus, atlieka visus spausdinimo darbus.
 • Atsako už dokumentų laikymą ir saugojimą.
 • Tvarko, prižiūri ir atsako už archyve saugomus dokumentus.
 • Dirba su kopijavimo aparatu.
 • Paruošia ir išduoda reikalingus dokumentus.
 • Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą darbo laiką

PASTATŲ PRIEŽIŪROS  DARBININKAI

 • Remontuoja mokykloje esančius baldus.
 • Atlieka patalpų einamąjį remontą.
 • Prižiūri vandentiekio ir kanalizacijos, santechninius įrengimus.
 • Atlieka pagalbinius darbus.
 • Prižiūri ir remontuoja elektros instaliaciją: jungtukus, paskirstymo dėžutes, rozetes, šviestuvus, skydelius ir saugiklius;
 • Prižiūri ir remontuoja elektros prietaisus.
 • Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą darbo laiką

RŪBININKĖS

 • Skambina į pamoką ir iš pamokos nurodytu laiku.
 • Prižiūri tvarką ir švarą rūbinėje, koridoriuose.
 • Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą darbo laiką
 • Prižiūri ir valo pagalbines patalpas ir pirmo aukšto koridorius, tualetus, sporto salę.
 • Esant reikalui, išvalo kitus mokyklos plotus.
 • Pasibaigus pamokoms, prižiūri ir atsako už tvarką mokykloje.
 • Iki 19 val. patikrina, ar visuose aukštuose užrakinti kabinetai, sandariai uždaryti langai, išjungtos šviesos, užsukti vandens čiaupai, ir užrakina abiejų laiptinių duris.
 • Baigusi darbo laiką, tamsiuoju metu laiku įjungia naktinį apšvietimą ir signalizaciją.
 • Prižiūri tvarką mokykloje ir jos teritorijoje ir atsako už mokyklos turto apsaugą.
 • Taupo elektrą, palieka uždegtas tik būtinas apšvietimui lempas.
 • Atėję į darbą patikrina ar sandariai uždaryti langai, užrakintos durys.
 • Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą darbo laiką

VALYTOJOS

 • Kasdien iššluoja ir išplauna grindis.
 • Kasdien nuvalo dulkes nuo baldų, palangių, klasės lentą.
 • Du kartus per metus, atjungus įtampą tinkle (rugpjūčio, gruodžio mėn.) nuvalo šviestuvus.
 • Kasdien išvalo šiukšles iš suolų.
 • Kartą per mėnesį nuvalo sienas, duris, durų stiklus.
 • Valo langus, du kartus per metus.
 • Kasdien nuvalo veidrodžius, stendų stiklus.
 • Kasdien išvalo kriaukles, klozetus dezinfekuojančiomis priemonėmis.
 • Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą darbo laiką

KIEMSARGIS

 • Kasdien nušluoja arba nuvalo takelius ir kiemą, laiptus, lauko laiptų aikšteles.
 • Kartą per savaitę valo šaligatvį ir važiuojamąją dalį iki ašinės linijos.
 • Kasdien nurenka šiukšles nuo pievelių ir gėlynų.
 • Kartą per savaitę išravi gėlynus.
 • Du kartus per metus (gegužės,rugpjūčio mėn.) nukarpo ir išravi gyvatvorę.
 • Nušienauja pievas.
 • Žiemą barsto takelius smėliu.
 • Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą darbo laiką

KŪRIKAI

 • Saugiai kūrena krosnis laikydamiesi priešgaisrinių reikalavimų.
 • Prižiūri ir atsako už sandėliuojamą kurą.
 • Išvalo krosnis, dūmtraukius ir atlieka einamąjį remontą ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
 • Prižiūri ir remontuoja centrinio šildymo sistemą.
 • Dirba pagal mokyklos vadovo patvirtintą darbo laiką

VISIEMS DARBUOTOJAMS

 • Darbo metu griežtai laikosi visų saugumo technikos reikalavimų.
 • Materialiai atsako, saugo, ekonomiškai naudoja darbuotojui patikėtą inventorių, medžiagas ir priemones.
 • Pastebėję gedimą ar netvarką, galinčią sukelti pavojų mokinių, darbuotojų sveikatai, gyvybei, nedelsiant informuoja administraciją, imasi priemonių saugumui užtikrinti.
 • Draudžiama savo pareigas pavesti atlikti kitam asmeniui be administracijos leidimo.
 • Priimtas į darbą darbuotojas išklauso įvadinį darbų saugos instruktažą, susipažįsta su pareiginėmis nuostatomis, mokyklos nuostatais, pasirašo instrukcijų knygoje. Pedagoginį personalą instruktuoja direktorius, ūkio - direktoriaus pavaduotojas ūkiui.
 • Visi mokyklos darbuotojai privalo užtikrinti mokinių saugumą mokykloje ir jos teritorijoje, drausmę ir tvarką.
 • Bet kuriam mokyklos darbuotojui griežtai draudžiama ateiti į mokyklą išgėrus alkoholio ar gerti jį darbo vietoje.
 • Mokyklos darbuotojai privalo reguliariai tikrintis sveikatą ir duomenis pateikti bendruomenės slaugytojai.

DARBO UŽMOKESTIS

 • Darbo užmokestis pedagogams ir kitiems darbuotojams mokamas du kartus per mėnesį 08 ir 23 dienomis.
 • Visų kategorijų darbuotojams, mokyklos administracinės tarybos nutarimu, gali būti mokamos premijos ir priemokos už įvairių papildomų darbų atlikimą.

PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA

 • Darbuotojai priimami ir atleidžiami vadovaujantis LR darbo sutarties įstatymais.
 • Į kvalifikuotą darbo vietą priimami darbuotojai, turintys atitinkamo išsilavinimo specialybę, pateikę tai įrodantį dokumentą.
 • Naujai priimami darbuotojai pateikia pažymas apie sveikatos būklę.
 • Jei į laisvą vietą yra daugiau nei vienas pretendentas, profesinį tinkamumą įvertina administracinė taryba pagal šiuos kriterijus:
 • išsilavinimas (jei to reikalauja pareiginė instrukcija);
 • kvalifikacija;
 • patirtis (jei to reikalauja darbo pobūdis);
 • rekomendacijos (esant reikalui).

5. Atleidžiamas materialiai atsakingas darbuotojas perduoda jam priklausantį inventorių, mokymo priemones ir surašo perdavimo aktą perimančiam asmeniui iki įsakymo įsigaliojimo dienos.

DARBUOTOJŲ SKATINIMAS BEI DRAUSMINIMAS

 • Sąžiningai, profesionaliai dirbantiems, drausmingiems ir pavyzdingo elgesio darbuotojams gali būti taikomos šios paskatinimo priemonės:
 • padėka žodžiu;
 • padėka raštu;
 • piniginėmis premijomis (jei yra galimybė);
 • Aplaidiems, nedrausmingiems, nerūpestingai atliekantiems savo pareigas arba jų nevykdantiems darbuotojams gali būti taikomos šios drausminimo priemonės:
 • pastaba;
 • papeikimas;
 • atleidimas;
 • atlyginimo sumažinimas (už neatliktą darbą, neišdirbtas valandas - įsakymu rodant tabelyje).
 • Mokyklos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, turi teisę:
 • laikinai nušalinti darbuotoją nuo darbo ir už tą laikotarpį nemokėti jam darbo užmokesčio, jei jis darbo metu darbe buvo neblaivus, apsvaigęs nuo narkotikų ar kitokių svaiginančių preparatų;
 • atleisti iš darbo darbuotoją įstatymuose numatyta tvarka, jei jis pažeidinėja darbo drausmę, daro pravaikštas, nesilaiko darbų saugos taisyklių.
 • Darbuotojai už labai svarbius mokyklos nuostatų pažeidimus, remiantis LR darbo sutarties įstatymais gali būti atleidžiami iš darbo.

MATERIALINIS DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

 • Materialinio skatinimo lėšos sudaromos iš mokyklos darbuotojų sutaupyto mokos fondo.
 • Materialinis skatinimas skiriamas darbuotojams kalendorinių metų pabaigoje:
 • sąžiningai atliekantiems savo pareigas, nepažeidusiems darbo drausmės ir tvarkos, neturintiems administracijos nuobaudų ir bendradarbių pagrįstų nusiskundimų.
 • Materialinį paskatinimą padidinti atsižvelgiant į:
 • nepamokinę ir kitokią neapmokamą mokyklos bendruomenės labui veiklą (vadovavimas mokinių organizacijoms, mokyklos tarybos nariams, papildomų renginių mokyklai ir miesto visuomenei organizatoriams, ekskursijos vadovams);
 • profesinius pasiekimus (konkursai, olimpiados, varžybos…)
 • Skirti materialinį paskatinimą turi teisę administracija, pasitarusi su profsąjungos atstovu. Padėti skirstyti premijas gali išrinkti mokyklos darbuotojų atstovai.
 • Priklausomai nuo turimo materialinio skatinimo fondo dydžio skirstymo komisijai paliekama teisė nustatyti materialinio skatinimo dydį.

IV MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ

·  Moksleiviai į mokyklą priimami pagal gyvenamą vietą, savivaldybės nustatytas jos teritorijos ribas, arba kita steigėjo nustatyta tvarka esant galimybei – atsižvelgiant į tėvų ir vaikų pageidavimus, jei išsilavinimas ir kitos aplinkybės atitinka priėmimo į ją sąlygas.

V. MOKSLEIVIŲ ELGESIO TAISYKLES SU SKATINIMO IR DRAUSMINIMO PRIEMONIŲ SISTEMA

 • Mokiniai vykdo mokyklos vadovybės, pedagogų ir kitų mokyklos darbuotojų teisėtus reikalavimus, mokyklos nuostatus, nutarimus, vidaus darbo tvarkos taisykles, rašto kultūros reikalavimus.

MOKSLEIVIS PRIVALO:

 • gerbti kitų teisę mokytis. Pagarbiai elgtis ir tinkamai pasiruošti pamokai, turėti visas mokymo priemones;
 • būti punktualus. Nevėluoti į pamokas, nepraleisti pamokų be pateisinamų priežasčių;
 • gerbti asmeninę, draugų ir mokyklos nuosavybę, atlyginti padarytą materialinę žalą;
 • saugoti ir tausoti knygas, vadovėlius; pametus ar sugadinus (suplėšius) sumokėti dvigubą vadovėlio vertę arba nupirkti naują;
 • į mokyklą ateiti su mokykliniais švarkais. Į kūno kultūros pamokas atsinešti sportinę avalynę, į choreografijos - šokių batelius;
 • kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą, vykdyti sanitarijos ir higienos reikalavimus. Laikytis saugumo technikos taisyklių;
 • gerbti suaugusius; sveikintis su visais mokyklos darbuotojais, draugais; pradėdami ir pabaigdami pamoką pagerbti mokytoją atsistojant;
 • darbo vietą kabinetuose prižiūrėti pats. Pastebėjus sugadintą inventorių, tuoj pat pranešti kabineto vadovui. Kitais atvejais už sugadintą inventorių atsako pats (sutvarko arba atlygina materialinę žalą);
 • valgykloje valgyti per jiems skirtas pertraukas;
 • laikytis elgesio taisyklių visur ir visada.
  Moksleiviui draudžiama:
 • keiktis, rūkyti ( ir elektronines cigaretes), vartoti alkoholį, energetinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas, pirotechnikos priemones, prekiauti jomis, platinti literatūrą šiomis temomis;
 • teršti mokyklos patalpose ir aplinkoje, lakstyti, išdykauti, triukšmauti;
 • savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą;
 • meluoti, apgaudinėti, nusirašinėti.
 • atsinešti pašalinius, su mokymusi nesusijusius daiktus;
 • naudotis mobiliuoju ryšiu pamokų metu griežtai draudžiama. Iš mokinio , pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę konfiskuoti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams. Mokyklos teritorijoje apribojamas mobiliojo ryšio naudojimas, t.y. mokykloje ir jos teritorijoje mokiniams griežtai draudžiama filmuoti ar fotografuoti mobiliuoju telefonu. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę , mokykla turi teisę konfiskuoti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams. Mokiniams, pakartotinai pažeidusiems naudojimosi mobiliuoju ryšiu mokykloje taisykles, mokykla  turi teisę uždrausti įsinešti į mokyklą ir jos teritoriją mobiliojo  ryšio priemones.
 • išeiti iš pamokų be klasės auklėtojos leidimo;
 • be mokyklos administracijos leidimo išvykti į ekskursijas.
 • Mokinių interesus, jų poreikius tiria ir gina mokyklos Mokinių Taryba, Moksleivių teisių chartijos Priežiūros komitetas.
 • Moksleivių skatinimui gali būti taikomos šios priemonės:
 • pagyrimai;
 • padėkos raštai;
 • atminimo dovanos;
 • labai gerai ( vidurkis 9-10 balai) besimokantiems moksleiviams suteikiama teisė baigti mokslo metus viena savaite anksčiau.

MOKSLEIVIŲ DRAUSMINIMUI GALI BŪTI TAIKOMOS ŠIOS PRIEMONĖS:

 • mokyklos darbuotojo pastaba žodžiu ir raštu;
 • pokalbiai ir svarstymas klasėje, Moksleivių taryboje, Tėvų taryboje, Mokyklos taryboje, mokinių teisių chartijos Priežiūros komitete;
 • direktoriaus pastaba;
 • direktoriaus papeikimas;
 • svarstymas ir pokalbiai seniūnijoje, Vaikų teisių apsaugos tarnyboje, Nepilnamečių reikalų inspekcijoje (už padarytus teisės pažeidimus teisėsaugos institucijos gali nukreipti į specialiąsias mokyklas);
 • šalinimas iš mokyklos.

Iš mokyklos gali būti šalinami:

 • nepažangūs trečiosios pakopos moksleiviai, sulaukę 16 metų;
 • piktybiškai nesilaikantys moksleivių elgesio taisyklių, sistemingai nelankantys be pateisinamos priežasties pamokų moksleiviai, sulaukę 16 metų.
 • Iki 16 metų amžiaus moksleiviai šalinami iš mokyklos už sunkius nusikaltimus, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos įstatymais.

Žalos atlyginimas:

 •  Sutvarko, remontuoja arba pakeičia sugadintą nauju;
 •  Sumoka už padarytą žalą tuo metu galiojančiais įkainiais.

Atsiskaito už pamestus ir sugadintus vadovėlius bei grožinę literatūrą:

 • sumoka pilną kainą indeksuojant du kartus;
 • pakeičia analogiškos vertės nauja knyga;
 • pinigus įneša į Vaišvydavos  pagrindinės mokyklos pavedimų sąskaitą.

BENDRI RAŠTO KULTŪROS REIKALAVIMAI MOKYKLOJE

 • Mokinys turi turėti kiekvieno dėstomo dalyko sąsiuvinius pagal mokytojo reikalavimus.
 • Kiekviename sąsiuvinyje turi būti paraštės.
 • Sąsiuviniai turi būti tvarkingi, švarūs aplenkti. Juose mokinys rašo nuosekliai, taisyklingai, aiškiai.
 • Kalbų pamokoms mokinys naudoja sąsiuvinius linijomis, tiksliųjų mokslų - langeliais.
 • Kiekvieno sąsiuvinio antraštė užrašoma taip:
  • Kauno Vaišvydavos  pagrindinės m - klos
  • 5 klasės mokinio (-ės)
  • Vardenio Pavardenio
  • lietuvių kalbos darbai
  • (lietuvių literatūros darbai)
  • (matematikos darbai) ir t.t. …
 • Darbas sąsiuvinyje pradedamas užrašu:
  • Klasės darbas
  • Namų darbas
  • Kontrolinis darbas
  • Data rašoma paraštėje.
  • Konkretaus darbo nurodymai:
  • 4 pratimas
  • 23 uždavinys
  • 227a
  • 3 - 2
  • Temos pavadinimu:
  • Justinas Marcinkevičius, jo gyvenimas ir kūryba
  • Šalutinių sakinių skyryba
  • Logaritminės nelygybės
  • ir t.t.
  • Taškas po pavadinimu nededamas.
 • Kiekviena antraštė atskiriama tuščia linija, o toliau užduotis rašoma į kiekvieną eilutę.
 • Skaičiai rašomi romėniškais (XX a., III tomas, Grigalius XIII …) arba arabiškais (7 kl., 1998 m., 1740 - 1796, 5 pav., …) skaitmenimis.
 • Mokinys atlikdamas užduotis, pabraukia raides, skaičius, braižo lenteles, grafikus įvairių spalvų rašymo priemonėmis, išskyrus raudoną. Tik mokytojas pažymi klaidas ir ištaiso jas raudonai.
 • Viename sąsiuvinyje negali būti kelių dalykų rašto darbų.
 • Dalyko mokytojui pageidaujant, paskutinieji sąsiuvinio puslapiai gali būti skiriami įvairioms pastaboms ar juodraštiniams skaičiavimams.
 • Trumpą apklausą, atsakymus į klausimus mokinys gali rašyti į lapelį. Jis turi būti su paraštėmis, reikiamo dydžio.
 • Kontrolinių darbų sąsiuvinius mokytojas laiko klasėje. Esant reikalui, mokinys parsineša namo, o sekančią pamoką vėl grąžina mokytojui.
 • Mokiniai visus mokslo metus saugo vadovėlius, jų neplėšo, nerašo juose, nelanksto lapų, nebrauko žodžių ir sakinių, nespalvina paveikslų. Pavasarį tvarkingą vadovėlį grąžina mokyklos bibliotekai.
 • Kiekvienas mokinys, gavęs vadovėlį, aiškiai įrašo savo pavardę, vardą, klasę į vadovėlio kortelę. Mokytojas įvertina vadovėlio būklę mokslo metų pradžioje ir pabaigoje.
 • Mokinys privalo turėti juodraštį (atskirus lapus, sąsiuvinį, užrašų knygelę).
 • Pareiškimą, prašymą, pasiaiškinimą ir t.t. mokiniai rašo vadovaudamiesi reikalų raštų instrukcija.

V. MOKSLEIVIŲ MAITINIMOSI IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TVARKA

MOKINIŲ MAITINIMOSI TVARKA

 • Eidami į valgyklą,visi mokiniai privalo plauti rankas.
 • Mokiniai maitinami valgykloje tokia tvarka:
 • Priešmokyklinė klasės,1 -10 klasių mokiniai maitinami pagal nustatytą grafiką
 • Indus valgykloje mokiniai nusineša patys.
 • Valgoma tik valgykloje.
 • Valgykloje nemokami pietūs mokiniams duodami pagal sąrašus , pateikus mokinio pažymėjimus, valgyklos darbuotojos žymi maitinimo tabelius.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TVARKA

 • Mokytojai, kabinetų vedėjai privalo užtikrinti mokymo patalpose švarą ir vėdinimą, suolų markiruotę.
 • Mokytojai turi reikalauti, kad mokiniai sėdėtų taisyklingai, sėdėjimo vieta atitiktų mokinių ūgį ir regėjimą.
 • Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė privalo skiepyti ir vesti profilaktinį mokinių sveikatos patikrinimą. Apie mokinių sveikatos pokyčius per savaitę informuoti klasės auklėtoją, kūno kultūros mokytojus ir pateikti rekomendacijas apie jų sveikatą.
 • Įvykus nelaimingam atsitikimui auklėtojos, mokytojai ir bendruomenės slaugytoja privalo suteikti pirmąją pagalbą, esant reikalui pasirūpinti pristatymu į gydymo įstaigą, informuoti administraciją ir tėvus.
 • Mokinys kasmet privalo profilaktiškai privalo tikrintis sveikatą ir apie pokyčius informuoti klasės auklėtoją.

VI. NAUDOJIMOSI MOKYKLOS PATALPOMIS, TURTU, PATALPŲ IR INVENTORIAUS PRIEŽIŪROS TVARKA

MOKYKLOS TURTO NAUDOJIMAS IR APSAUGA

 • Mokyklos bendruomenės nariai turi teisę nustatyta tvarka naudotis mokyklos kabinetais, sporto sale, biblioteka, kitomis patalpomis, techninėmis mokymo priemonėmis, inventoriumi ir kt.
 • Kiekvienas mokyklos bendruomenės narys privalo tausoti mokyklos turtą, saugoti mokymo priemones, naudojamus įrenginius ir įrankius, nenaudoti mokyklos turto savanaudiškiems tikslams, neleisti jo grobstymo ir gadinimo.
 • Mokyklos bendruomenės nariai privalo laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo.
 • Darbo dienos pabaigoje pedagogai, pagalbinio personalo darbuotojai privalo apžiūrėti naudotas patalpas, išjungti elektros įrenginius, elektros prietaisus, patikrinti, ar nėra pavojaus kilti gaisrui ir užrakinti patalpą.
 • Pedagogai, kiti mokyklos darbuotojai privalo žinoti gaisro gesinimo priemonių laikymo vietas, žmonių evakavimo kelius, mokėti praktiškai panaudoti gaisro gesinimo priemones.
 • Mokyklos budinčioji prieš užrakinant mokyklą, apžiūri visas patalpa, ir įsitikinus, kad patalpos tvarkingos, įjungia signalizaciją.
 • Už sugadintą mokyklos inventorių, technines mokymo priemones, sugadintas ar pamestas mokyklos bibliotekos knygas arba leidinius atsako kaltininkai. Nuostoliai mokyklai turi būti atlyginti geranoriškai arba iškovoti per teismą.
 • Mokyklos rūbininkės - budinčios valytojos registruoja į mokyklą atvykusius interesantus ir svečius žurnale ir kontroliuoja pašalinių asmenų patekimą į mokyklą.
 • Pradėdamas dirbti mokykloje, darbuotojas perima visą inventorių, mokymo priemones, jam skirtas patalpas savo žinion ir už tai pasirašo dokumente.
 • Darbuotojas atsako už esamą jo kabinete tvarką, inventorių, mokymo priemones materialiai.
 • Pagal sutartį ir savivaldybės nustatytus įkainius, gali būti išnuomojama mokyklos sporto salė, valgykla, autobusas.
 • Kasmet atliekama mokyklos turto inventorizacija.
 • Skaitykla teikia mokamas paslaugas visuomenei (internetas, kopijavimo paslaugos) pagal tuo metu galiojantį paslaugų kainoraštį.
 • Mokykloje įrengtos stebėjimo kameros, mokinių saugumui užtikrinti.

____________________________

SUDERINTA

Mokytojų tarybos

2013 m. rugpjūčio 30d. posėdžio

protokolas Nr. 6

PRITARTA

Mokyklos tarybos
2013 m. rugsėjo 26d. posėdžio

protokolas  Nr.3

Mes naudojame slapukus
Savo svetainėje naudojame slapukus. Kai kurie iš jų yra būtini svetainės veikimui, o kiti padeda mums tobulinti šią svetainę ir vartotojo patirtį (sekimo slapukai). Galite patys nuspręsti, ar norite leisti slapukus, ar ne. Atkreipkite dėmesį, kad jei jas atmesite, gali būti, kad negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.