VDM

Naujienos

Struktūra ir kontaktai

Veiklos sritys

Administracinė informacija

Teisinė informacija

Korupcijos prevencija

Paslaugos

Atviri duomenys

Asmens duomenų apsauga

Nuorodos

Nuotolinis mokymas

Priėmimas
Adresas: Vaišvydo g. 28, LT-45486 Kaunas     Tel. (8 37 ) 38 38 54     El. paštas: vaisvydavosvm@vaisvydava.kaunas.lm.lt
Mokykloje vykdomos ugdymo programos:
*Ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo (1,5-6 m.);
*Pradinio ugdymo (1-4 kl.);
*Pagrindinio ugdymo (5-8 kl.).

PRIĖMIMAS MOKYTIS Į  IKIMOKYKLINIO (lopšelio, darželio, priešmokyklinio) UGDYMO GRUPES (1,5- 6 metų amžiaus vaikams)

SPRENDIMAS DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-331 „DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Vaikai priimami vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr.T-331 (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimo Nr.T-456 redakcija) “Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įstaigų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašo patvirtinimo”

Prašymo pateikimas (prašymai priimami visus metus)

elektroniniu būdu pagal Aprašo priede pateiktą prašymo formą; Tėvai (globėjai) pildo nustatytos formos prašymą priimti vaiką į švietimo įstaigos grupę ir jį pateikia elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą adresu http://ep.kaunas.lt

 • įstaigos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimo į grupes duomenų tvarkymą ( direktoriaus pavaduotojos ugdymui kab.) tel.: (8-37) 38 38 55.
 • savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistui, atsakingam už Savivaldybės duomenų bazės tvarkymą.

Norintys pateikti prašymą tėvai pateikia įstaigai vaiko gimimo liudijimą. Deklaruota gyvenamoji vieta privalo būti Kauno mieste.

Prie prašymo pridedami dokumentai ir/ar jų kopijos (arba atsiunčiama jų skaitmeninė versija, jeigu prašymas pildomas elektroniniu būdu), patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė Aprašo 10.2 punkte nurodytais atvejais.

Prašymas neregistruojamas, jeigu jame pateikti neteisingi duomenys arba pateikti ne visi duomenys.

Kai vaikas bus užregistruotas į ugdymo įstaigą,  bus suteiktas vaiko ID.  Internetinėje svetainėje: http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai tėveliai (globėjai) suvedę vaiko ID galės rasti juos dominančią informaciją.

Grupių sudarymas

 • Priimamų vaikų sąrašus sudaro švietimo įstaigos duomenų bazės tvarkytojas iki kiekvienų metų birželio 1 d., jei yra laisvų vietų, šie sąrašai gali būti papildomi visus metus.
 • Priimant vaikus į grupes laikomasi eilės pagal prašymo registravimo datą.

Informaciją apie laisvas vietas ir eilę registruotame darželyje galite sužinoti adresu http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai/

Tėvų informavimas dėl priėmimo

 • elektroniniu paštu,
 • telefonu,
 • kreipiantis į kitas įstaigas, kur vaikas yra patekęs, jei yra nesusisiekiama su tėvais pagal nurodytus kontaktus.

Jei ilgą laiką (2 mėn. nuo priimamų vaikų sąrašų sudarymo) nepavyksta susisiekti su tėvais, tokiu atveju jų vaikai iš laukiančiųjų sąrašų braukiami.  Pasikeitus kontaktiniams duomenims, būtina informuoti įstaigos administraciją.

Patenkinus tėvų prašymus, reikalinga

 • Sveikatos pažyma, kad vaikas gali lankyti darželį.
 • Atvykti pasirašyti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo sutartis sutartu laiku.

Atsakoma į Jums rūpimus klausimus telefonu (8 37) 38 38 55 ir  el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į KAUNO VAIŠVYDAVOS MOKYKLĄ 2022-2023 M.M.

Mokinių priėmimą į mokyklą reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 21 d. sprendimo,, Dėl Kauno miesto tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimo Nr. T-33,,Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ pakeitimas, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 22 d. sprendimas Nr. T-86 „Priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičius pagrindinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose, vykdančiose priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, 2022-2023 mokslo metais‘‘ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nuostatai, patvirtinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A-3733,,Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nuostatų patvirtinimo‘‘.

 • Prašymai priimti mokytis nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti per savivaldybės informacinę sistemą http://imokykla.kaunas.lt nuo 2022 m. kovo 15 d.
 • Per informacinę sistemą į pasirinktas mokyklas galima pateikti ne daugiau kaip du prašymus. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema automatiškai šią mokyklą parenka kaip papildomą mokyklą.
 • Nesant galimybės pateikti prašymą per informacinę sistemą, jis pateikiamas tiesiogiai mokykloje raštinėje darbo dienomis nuo 9.00 iki 15.00 val.
 • Prašymų registracija per informacinę sistemą vykdoma iki 2022 metų gegužės 31 d., vėliau prašymus galima pateikti tik pasirinktoje mokykloje.
 • Prašymų padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

2022-2023 m. m. mokykla komplektuoja:

 • priešmokyklinio ugdymo grupę (4 val. trukmės)-15 vaikų;
 • pirmą klasę-15 mokinių;
 • penktą klasę-15 mokinių.

Įsakymas dėl asmenų priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas

Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Aprašo pakeitimo sprendimas

Vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu, pirmumo teise į mokyklą priimami vaikai:

 • kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje;
 • jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos bus gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą. Tarp tais pačiais metais deklaravusiųjų gyvenamąją` vietą mokinių prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims;
 • į laisvas vietas priimti mokiniai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta Kauno miesto savivaldybėje yra gretima mokyklos aptarnavimo teritorijai. Tarp tais pačiais metais deklaravusiųjų gyvenamąją` vietą mokinių prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims;
 • į laisvas vietas gali būti priimami mokiniai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota kitose savivaldybėse, prioritetas teikiamas dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliams ir seserims;
 • jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PATEIKTI Į MOKYKLĄ PRIIMAMI ASMENYS:

 1. Vaiko gimimo liudijimo kopija.
 2. Vaiko sveikatos pažymėjimas (turi būti pateiktas elektroninėje Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje).
 3. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo išvada-rekomendacija (būsimiems pirmokams).
 4. Pažyma apie mokymosi pasiekimus iš buvusios ugdymo įstaigos (priimant į 2-8 klases).
 5. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.

Mokyklos priėmimo komisijos sudėtis:

 •  Nijolė Paužaitė, komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 •  Audronė Kašėtienė, narė, Mokyklos tarybos pirmininkė, mokytoja;
 •  Sigutė Butienė, narė mokytoja;
 •  Lolita Jarašūnienė, narė, komisijos sekretorė, mokytoja.

Komisijos darbo vieta – 25 kabinetas.

Komisijos darbo laikas – kiekvienas mėnesio pirmadienis (nuo priėmimo pradžios iki mokslo metų pabaigos)  nuo 14.50 val. iki 15.30 val.;

Mokiniai ir tėvai apie priėmimą informuojami telefonu, paštu ar elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo sprendimų priėmimo.Informacija interneto svetainėje www.vaisvydava.kaunas.lm.lt apie priėmimą  į mokyklą atnaujinama po kiekvieno komisijos posėdžio.

Konsultuojama, atsakoma į klausimus apie priėmimą į mokyklą tel. 8 37 38 38 55, elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., atvykus į mokykla, į 26 kabinetą darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.

Prašymų formos:

Dėl priėmimo į priešmokyklinę klasę (640 val.)

Dėl priėmimo į  1-4 kl.

Dėl priėmimo  į 5-8 kl.

Priėmimo į mokyklas reglamentas

Kauno Vaišvydavos mokyklai priskirta teritorija

Gatvė

Į teritoriją įeinantys adresai

A. Baltūsio-Žvejo g.

2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

A. Zubrio g.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Alksnių g.

1, 1A, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 41A, 42, 45, 46, 48, 52, 52A, 52B, 53, 54, 54A, 55, 57, 58, 58A, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 85, 85A, 87

Amalvės g.

1, 3, 3A, 5, 5A, 5B, 13, 15

Armališkių g.

18A, 30A, 32, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 76, 78, 80, 80A, 82, 84, 88

Aštrago g.

3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Bajorkalnio g.

1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Beržyno g.

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16A, 17, 19

Dabintos g.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38A, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 51A, 53, 55, 57, 59, 61

Dagiliškio g.

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 21, 23

Daukšiagirės g.

1, 3, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28

Didžioji g.

48, 50, 52, 54, 54A, 54B, 56A, 56B, 56C, 58, 58A, 60, 60A, 60B, 62, 62A, 65, 66, 67, 67A, 67B, 68, 69, 70, 71, 71A, 73, 73A, 73B, 74, 77, 77A, 77B, 77C, 77D, 78, 79, 82, 98, 100, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155

Dobilios g.

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60

Dubravų g.

1, 1A, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21A, 22, 23, 23A, 23B, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49B, 50, 51, 51A, 51B, 51C, 51D, 51E, 51F, 51G, 51H, 51K, 51L, 51M, 52, 53, 53A, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 75, 89, 91, 130, 132, 134, 134A, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170A, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 190, 192, 194

Dubriaus g.

1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Dvareliškių g.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

E. Pliaterytės g.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 48A, 48B, 50, 52, 54, 57, 57A, 59, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97

F. Kiršos g.

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 16A, 16B, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 21A, 22, 23, 23A, 24, 25, 26

Garmiškės g.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Garšvės g.

2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 25H, 25J, 25K, 33, 35, 37, 39, 41, 43

Girionių g.

2, 4, 6, 10, 10A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28A, 29, 30, 32, 32A, 34, 36, 38, 40, 40A, 42, 44, 44A, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56A, 58, 60

Inkilų aklg.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

J. Aisčio g.

4, 6, 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 8, 10, 12, 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 15, 15A, 15B, 16, 17, 18, 19, 19A, 19B, 19C, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 29A, 31, 33

J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g.

3, 4, 6, 8, 10, 11, 17

J. Jasinskio g.

2, 3, 4, 5, 5A, 6, 11, 12, 14

J. Vitkaus-Kazimieraičio g.

3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26

Juodkošių g.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Juozapinės g.

3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55

Kadagių kel.

2, 2A, 3A, 4, 5, 6A, 6B, 6C, 13, 15, 19

Kankorėžių g.

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Kapčiamiesčio g.

2, 4, 6, 7, 8, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Kračkiemio g.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24

Lapainios g.

2, 3, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 7, 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 9, 10, 10A, 10B, 10C, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26

Liepaloto g.

5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

M. Prozoro g.

1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21

M. Reinio g.

1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30

Medynėlių g.

1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29A, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48A, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 91, 93, 95, 97, 97A, 97B, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 117A, 119

Mergasalio g.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

Mikalinės aklg.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Miltupio g.

1, 2, 2A, 4, 4A, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25

Mozūrų g.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Paliepių g.

2, 2A, 2B, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 9, 11

Pasagos g.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36

Piliuonos g.

1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 4, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 13A, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 21B, 22, 23, 23A, 23B, 23C, 24, 24A, 25, 26, 27, 27A, 27B, 27C, 27D, 28, 29, 29A, 29B, 29C, 29D, 30, 30A, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 44A, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 64, 66, 68, 68A, 68B, 70, 72, 74, 76, 116, 116A, 118, 118A, 120, 122, 128

Priešbalių g.

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 10B, 10C, 11, 13

Pūkenių aklg.

27, 29, 31, 33, 35

Pušynėlio g.

6, 8, 15, 17, 19, 21, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

Raguolių g.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Rekuvos g.

1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Rūko g.

11, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 11F, 11G, 11H, 11K, 11L, 13

Rusmenių g.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39

S. Staniškio-Lito g.

4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Sedulų g.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Šiaurinis aklg.

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Šilupio g.

1, 1A, 1B, 1C, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28

Spyglainių g.

9, 11, 13

Sūrės g.

1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 16A, 16B, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 50, 52, 54, 62C, 62D, 62E, 62F

T. Kosciuškos g.

3, 4, 5, 7, 8, 9, 9A, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 27A, 28, 30, 31, 32, 35, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 56

Trakelių g.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Tursono g.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14

Užgojo g.

3, 5, 7, 9, 15, 17

Užkurių g.

2, 4, 6, 8, 10, 20, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 22, 22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 24G, 24H, 26, 26A, 26B, 26C, 26D, 26E, 26F, 26G, 26H, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Užvingių g.

1, 2, 2A, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33A, 34, 35, 35A, 35B, 37, 39, 39A, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51A, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66

V. Borisevičiaus g.

2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29

Vaišvydo g.

3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28A, 29, 30, 31, 32, 33, 35

Vajakiškių g.

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Vyšnialaukio g.

3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28

Žaisos g.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29

Žiglos g.

1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 14

Zubrynės g.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25

Mes naudojame slapukus
Savo svetainėje naudojame slapukus. Kai kurie iš jų yra būtini svetainės veikimui, o kiti padeda mums tobulinti šią svetainę ir vartotojo patirtį (sekimo slapukai). Galite patys nuspręsti, ar norite leisti slapukus, ar ne. Atkreipkite dėmesį, kad jei jas atmesite, gali būti, kad negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.