VDM

Naujienos

Struktūra ir kontaktai

Veiklos sritys

Administracinė informacija

Teisinė informacija

Korupcijos prevencija

Paslaugos

Atviri duomenys

Asmens duomenų apsauga

Nuorodos

Nuotolinis mokymas

Mokyklos nuostatai
Adresas: Vaišvydo g. 28, LT-45486 Kaunas     Tel. (8 37 ) 38 38 54     El. paštas: vaisvydavosvm@vaisvydava.kaunas.lm.lt

PATVIRTINTA

Kauno miesto savivaldybės tarybos

2017 m. rugsėjo 12 d.

sprendimu Nr. T-676

KAUNO VAIŠVYDAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Kauno Vaišvydavos pagrindinės mokyklosteisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę ir tipą, mokymo kalbą ir formas, vykdomas švietimo programas, veiklos teisinį pagrindą, veiklos sritis ir rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, mokyklos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir veiklos priežiūrą, informacijos viešo paskelbimo ir visuomenės informavimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo tvarką.

2. Oficialusis švietimo įstaigos pavadinimas – Kauno Vaišvydavos pagrindinė mokykla, trumpasis pavadinimas – Vaišvydavos pagrindinė mokykla (toliau – mokykla), juridinio asmens kodas 191090994.

3. Vaišvydavos pradžios mokykla įkurta 1922 m. (V. Jaruševičiaus Vaišydavos mokyklos istorijos dalis, 1980 m.). Kauno rajono valdybos 1990 m. gegužės 25 d. potvarkiu Nr. 43  įsteigta vidurinė mokykla. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 8 d. sprendimu            Nr. T-208 Kauno Vaišvydavos vidurinė mokykla pertvarkyta į Kauno Vaišvydavos pagrindinę mokyklą.

4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Mokyklos priklausomybė – Kauno miesto savivaldybės mokykla.

6. Mokyklos savininkė – Kauno miesto savivaldybė (toliau – savininkas), Laisvės al. 96,                  LT-44251 Kaunas, kodas 111106319. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno miesto savivaldybės taryba. Jos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

7. Mokyklos buveinė – Vaišvydo g. 28, LT-45486 Kaunas.

8. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

 9. Mokyklostipas – pagrindinė mokykla.

10. Pagrindinė mokyklos paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo mokykla-daugiafunkcinis centras, skirtas 7 (6)–16 metų mokiniams mokyti pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas, 6 (5) metų vaikams – pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir vaikams iki 6 (5) metų – pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Šioje mokykloje vykdomos ir kitos neformaliojo vaikų švietimo ir (ar) suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos, sudaromos sąlygos vietos bendruomenei reikalingoms kultūros, socialinėms ir kitoms paslaugoms teikti. Mokymo kalba – lietuvių, mokymo formos – grupinio ir (ar) pavienio mokymosi:

10.1. Grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu.

10.2. Pavienio mokymosi forma įgyvendinama individualiu ir savarankišku mokymo proceso organizavimo būdais.

11. Mokykla nustatyta tvarka vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir neformaliojo ugdymo programas. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

11.1. mokymosi pasiekimų pažymėjimas;

11.2. pradinio išsilavinimo pažymėjimas;

11.3. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas (baigusiems individualizuotą pradinio ugdymo programą);

11.4. pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimas;

11.5. pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

11.6. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas.

12. Mokykla turi sąskaitas bankuose, antspaudą su herbu ir savo pavadinimu.

13. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Kauno miesto savivaldybės institucijų teisės aktais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

14. Mokyklos veiklos sritis – švietimas. Veiklos rūšys (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“):

14.1. pagrindinės švietimo veiklos rūšys:

14.1.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

14.1.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

14.1.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

14.1.4. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

14.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

14.2.1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

14.2.2. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

14.2.3. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

14.2.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

14.3. kitos ne švietimo veiklos rūšys:

14.3.1. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

14.3.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

14.3.3. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.

                     15. Mokykloje gali būti teikiamos mokamos paslaugos, kurių įkainiai nustatomi pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

16. Mokyklos tikslas – teikti kokybišką ir atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį ugdymą, laiduoti vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymui(si) mokykloje, išugdyti savarankišką, atsakingą asmenį, norintį ir pajėgiantį visą gyvenimą mokytis, tobulinti savo gebėjimus, padėti jam įgyti asmeninę, pilietinę ir sociakultūrinę kompetenciją, būtiną sėkmingam tolesniam mokymuisi, įsitvirtinimui darbo, profesinės veiklos srityje, kūrybingam dalyvavimui pilietiniame, kultūriniame ir socialiniame gyvenime; ugdant dorinę ir pilietinę kultūrą, įkūnijančią asmens apsisprendimą savo gyvenimą grįsti tautos kultūrinio paveldo ir demokratijos principais, išauginti savarankišką, laisvą, į dorines demokratines vertybes orientuotą asmenį, gebantį kurti darnius tarpasmeninius santykius ir konstruktyviai vertinti, projektuoti, keisti visuomenės gyvenimą ir keistis pačiam.

17. Mokyklos uždaviniai:

17.1. ikimokyklinio ugdymo programos:

17.1.1. saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;

17.1.2. puoselėti vaiko galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;

17.1.3. skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;

17.1.4. padėti vaikams suvokti ir perimti žmogiškąsias vertybes;

17.1.5. saugoti ir puoselėti vaikų kultūrą;

17.1.6. šalinti ugdymo(si) netolygumus tenkinant individualius vaiko poreikius;

17.1.7. užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą, palengvinti vaiko perėjimą nuo ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo;

17.1.8. sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą;

17.1.9. kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos santykius, padėti gerinti vaiko ugdymosi šeimoje kokybę;

17.2. priešmokyklinio ugdymo programos:

17.2.1. ugdyti stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką;

17.2.2. formuoti bendravimo su bendraamžiais įgūdžius;

17.2.3. ugdyti vaikų kūrybiškumą, jautrumą gamtai, menui, etnokultūrinėms vertybėms;

17.2.4. skatinti motyvuotą komunikacinės kalbos vartojimą, pabrėžiant kalbėjimo ir klausymo pirmumą;

17.2.5. turtinti vaikų patirtį, sudarant tyrinėjimo, informacijos paieškos, problemų sprendimo situacijas;

17.2.6. organizuoti kūrybinės raiškos dienas, savaites, išvykas, šventes;

17.2.7. siūlyti priešmokyklinio amžiaus vaikams įdomių temų, projektų, žaidimų, žaislų, meno kūrinių ir kt.;

17.2.8. puoselėti ugdytinių galias, lemiančias jų asmenybės vystymosi ir socializacijos sėkmę, tinkamą brandumą mokyklai;

17.2.9. padėti 6–7 metų vaikui įgyti kasdieniam gyvenimui ir sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų: socialinių, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninių;

17.3. pradinio ugdymo programos:

17.3.1. sukurti saugią ir sveiką psichologinę ir fizinę aplinką, būtiną mokinių kūrybinėms, emocinėms ir intelektualinėms galioms skleistis;

17.3.2. suteikti galimybes kiekvienam mokiniui išvystyti savo žmogiškąjį potencialą;

17.3.3. ugdymo procesą grįsti pedagogo asmenybe ir jo pasaulėžiūros, dorovinės ir profesinės kompetencijos nuolatinio augimo nuostata;

17.3.4. sukurti ugdymo programą ir sudaryti sąlygas intelektualiniam, doroviniam, socialiniam, kultūriniam ir fiziniam mokinių brendimui pagal dorovinės pedagogikos principus;

17.3.5. skatinti savarankišką mokinių veiklą, padėti jiems plėtoti savo kūrybines galias, problemų sprendimo įgūdžius;

17.3.6. taikyti ugdančią, skatinančią, psichofizines vaiko galias tausojančią vertinimo sistemą;

17.3.7.  teikti neformalųjį ugdymą, puoselėjantį ir plėtojantį vaiko individualybę;

17.3.8. teikti vaikui būtiną pedagoginę, psichologinę, informacinę, specialiąją ir kt. pagalbą;

17.4. pagrindinio ugdymo programos:

17.4.1. užtikrinti darnią prigimtinių mokinio galių plėtotę, puoselėti jo dvasinę kultūrą, pilietiškumą;

17.4.2. siekti aukštų mokinių pasiekimų moksle, jiems įgyjant žinių ir išsiugdant bendruosius gebėjimus ir kompetencijas;

17.4.3. padėti mokiniams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus, įgyti informacinės kultūros, kompiuterinio raštingumo pagrindus, atitinkančius šiandienio gyvenimo ir ateities poreikius;

17.4.4. atskleisti ir plėtoti kūrybines mokinių galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją, padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą;

17.4.5. ugdyti ir stiprinti mokinių pagarbą valstybei ir įstatymams, taip pat bendrojo visuomenės gėrio siekį;

17.4.6. skatinti mokinius ugdyti bendravimo, bendradarbiavimo ir komandinio darbo įgūdžius;

17.4.7. rūpintis pagal amžių pritaikytu mokinių lytiškumo ugdymu, grindžiamu dorinėmis vertybėmis.

18. Mokykla atlieka šias funkcijas:

18.1. formuoja ugdymo turinį ir organizuoja darbą pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintas bendrąsias ugdymo programas, bendrojo ugdymo mokyklų bendruosius arba nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus, ikimokyklinio ugdymo programą, užtikrina ugdymo planų įgyvendinimą;

18.2. konkretina ir individualizuoja formaliojo švietimo programas skirtingų gebėjimų mokiniams;

18.3. inicijuoja švietimo programų pasirenkamųjų dalių variantus;

18.4. sudaro formaliojo švietimo programas papildančius ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinančius programų modulius;

18.5. rengia neformaliojo švietimo programas;

18.6. pasirenka programų turinio perteikimo būdus;

18.7. organizuoja mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) kultūrinį švietimą;

18.8. vertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams, organizuoja specialiųjų poreikių mokinių integruotą mokymą;

18.9. sudaro sąlygas mokiniams mokytis namuose ir savarankiškai;

18.10. vykdo pagrindinio ugdymo programos baigimo pasiekimų patikrinimą;

18.11. sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas;

18.12. vykdo rūkymo, alkoholio vartojimo ir narkomanijos, smurto ir patyčių prevenciją;

18.13. vykdo privalomo mokymosi kontrolę;

18.14. inicijuoja paramą socialiai remtinų šeimų mokiniams;

18.15. mokyklos valdymą grindžia demokratiniais principais;

18.16. sudaro sąlygas mokiniams ugdyti pilietiškumo nuostatas dalyvaujant savivaldoje, skatina mokinių organizacijų veiklą;

18.17. plėtoja dalyvavimą projektuose, vykdo reikiamus tyrimus;

18.18. kuria mokykloje modernią informavimo sistemą;

18.19. kuria mokyklą kaip vietos bendruomenės kultūros židinį;

18.20. vykdo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;

18.21. nuolat kontroliuoja, kaip vykdo sutartyse numatytus įsipareigojimus mokytojai, mokyklos valdymo ir pedagoginės psichologinės pagalbos funkcijas vykdantys darbuotojai, kiti administracijos darbuotojai, pagalbinis personalas, mokiniai ir mokyklos partneriai;

18.22. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo vaiko minimalios priežiūros priemones, steigia mokyklos vaiko gerovės komisiją, kuri organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas;

18.23. vykdo pagilintą anglų kalbos mokymą;

18.24. vykdo kryptingą meninį ugdymą;

18.25. atlieka kitas teisės aktuose ir šiuose nuostatuose nustatytas funkcijas.

19. Mokykloje veikia nuolat atnaujinamas, turtinamas, prieinamas visai mokyklos bendruomenei mokyklos istorijos kabinetas.

20. Mokyklos mokiniams mokymosi pasiekimus įteisinantys pažymėjimai išduodami Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir švietimo ir mokslo ministro įsakymo nustatyta tvarka.

III SKYRIUS

MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

21. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

21.1. sudaryti mokymo ir kitas sutartis;

21.2. įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

21.3. nustatyti mokyklos  teikiamų paslaugų įkainius, jeigu jų nenustato savininkas;

21.4. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

21.5. savininko sprendimu vykdyti neformaliojo ugdymo programas;

21.6. teisės aktų  nustatyta tvarka dalyvauti šalies ir tarptautiniuose švietimo projektuose;

21.7. teikti investicijų projektų paraiškas Europos Sąjungos finansinei paramai gauti;

21.8. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

21.9. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

22. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, privalo:

22.1. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

22.2. teikti geros kokybės švietimą;

22.3. vykdyti patvirtintas ugdymo, mokymo, švietimo programas;

22.4. palaikyti ryšius su vietos bendruomene;

22.5. sudaryti mokymo sutartis ir vykdyti sutartus įsipareigojimus;

22.6. sudaryti palankias veiklos sąlygas mokykloje veikiančioms mokinių ir jaunimo organizacijoms;

22.7. užtikrinti mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklą įgyvendinant teisės aktų nustatytus reikalavimus.

IV SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

IR VALDYMAS

 

23. Mokyklos veiklos organizavimo teisinis pagrindas:

23.1. mokyklos strateginis planas, patvirtintas mokyklos direktoriaus, pritarus mokyklos tarybai ir Kauno miesto savivaldybės vykdomajai institucijai ar jos įgaliotam asmeniui;

23.2. mokyklos metinis veiklos planas, patvirtintas mokyklos direktoriaus, pritarus mokyklos tarybai;

23.3. mokyklos ugdymo planas, patvirtintas mokyklos direktoriaus, suderinus su mokyklos taryba ir Kauno miesto savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.

         24. Mokyklai vadovauja direktorius, kuris konkurso būdu pareigoms skiriamas ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius atskaitingas ir pavaldus savininkui.

25. Mokyklos direktorius:

25.1. vadovauja mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

25.2. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, juos skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

25.3. analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę;

25.4. tvirtina mokyklos vidaus struktūrą;

25.5. nustato mokyklos direktoriaus pavaduotojų ugdymui veiklos sritis, tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

25.6. priima ikimokyklinio amžiaus vaikus ir mokinius savininko nustatyta tvarka;

25.7. sudaro mokymo sutartis;

25.8. vadovaudamasis teisės aktais, mokyklos dokumentuose nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

25.9. tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles;

25.10. sudaro ikimokyklinio amžiaus vaikams, mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas mokymosi ir darbo sąlygas;

25.11. planuoja mokyklos veiklą ir vertina materialinių ir intelektinių išteklių naudojimą;

25.12. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

25.13. sudaro darbo grupes, metodines grupes ir komisijas;

25.14. sudaro sutartis, reikalingas mokyklos funkcijoms atlikti;

25.15. organizuoja mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą;

25.16. valdo ir naudoja mokyklos turtą ir lėšas;

25.17. rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

25.18. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, kelti kvalifikaciją;

25.19. organizuoja mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą ir atestaciją;

25.20. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų veiklą, bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

25.21. sudaro mokyklos vaiko gerovės komisiją ir tvirtina jos darbo reglamentą;

25.22. užtikrina ir prižiūri vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą                             mokykloje;

25.23. organizuoja progimnazijos buhalterinę apskaitą;

         25.24. prižiūri finansų kontrolę mokykloje ir tvirtina finansų kontrolės taisykles;

25.25. atstovauja mokyklai kitose institucijose;

25.26. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, kituose įstatymuose, mokyklos nuostatuose, pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose.

26. Mokyklos direktorius atsako:

26.1. už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi mokykloje;

26.2. už demokratinį mokyklos valdymą, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą;

26.3. už pedagoginio ir ne pedagoginio personalo profesinį tobulėjimą;

26.4. už sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

26.5. už tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą,                     mokyklos veiklos rezultatus;

26.7. už mokyklos buhalterinės apskaitos organizavimą, teisingos, tikslios ir išsamios informacijos apie ūkinius įvykius ir ūkines operacijas pateikimą laiku buhalterinės apskaitos tvarkytojui;

26.7. už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą;

            26.8. už atitinkamų Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų laikymąsi. 

27. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti ir koordinuoti sudaromos metodinė taryba ir dalykų metodinės grupės.

28. Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių pirmininkai, vyresnieji mokytojai, mokytojai metodininkai ir ekspertai.

29. Metodinės tarybos veiklą reglamentuoja jos nuostatai.

30. Metodinės tarybos nuostatus tvirtina mokyklos direktorius.

V SKYRIUS

MOKYKLOS SAVIVALDA

31. Mokyklos bendruomenė savivaldą organizuoja, kuria jos formas ir institucijas remdamasi mokyklos filosofija ir švietimo tikslais, mokykloje vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis.

32. Mokykloje veikia šios savivaldos institucijos: mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių taryba, mokinių prezidento institucija, tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai.

33. Mokyklos taryba yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, darbuotojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir telkianti tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų mokyklos bendruomenės narių atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

34. Mokyklos taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, savininko teisės aktais ir mokyklos nuostatais.

35. Mokyklos taryba vadovaujasi humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, racionalumo ir tęstinumo principais.

36. Mokyklos tarybos priimti nutarimai, neprieštaraujantys mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, yra privalomi visai mokyklos bendruomenei.

37. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai gali būti mokyklos tarybos nariais, tačiau negali būti mokyklos tarybos pirmininkais.

38. Mokyklos direktorius gali teikti iš naujo svarstyti tuos mokyklos nutarimus, kurie prieštarauja mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams.

39. Jei savininkas ar švietimo priežiūrą vykdančios instancijos nustato, kad                            mokyklos tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, siūlo mokyklos tarybai juos svarstyti iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

40. Mokyklos tarybos nuostatus tvirtina mokyklos taryba.

41. Mokyklos tarybos nuostatai gali būti keičiami ar papildomi mokyklos tarybos nutarimu paprasta balsų dauguma. Inicijuoti mokyklos tarybos nuostatų pakeitimą gali:

41.1. mokyklos tarybos narys (-iai);

41.2. mokyklos administracija;

41.3. savininkas.

42. Mokyklos tarybą sudaro nelyginis asmenų skaičius (9 nariai): į mokyklos tarybą lygiomis dalimis renkami asmenys, atstovaujantys mokyklos mokytojams ir kitiems darbuotojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokiniams.

43. Mokytojus į mokyklos tarybą slaptu balsavimu renka mokyklos mokytojų taryba, mokyklos darbuotojų atstovus – visuotinis darbuotojų susirinkimas, administracijos atstovą – administracija. 

44. Tėvai (globėjai, rūpintojai) į mokyklos tarybą renkami ikimokyklinių grupių, priešmokyklinių klasių, 1–10 klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovų  susirinkime slaptu balsavimu. Tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai (po 1 iš kiekvienos klasės ir grupės) renkami klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimuose atviru balsavimu.

45. Du mokinius į mokyklos tarybą deleguoja mokyklos mokinių taryba, mokinių išrinktas prezidentas taip pat yra mokyklos tarybos narys.

46.  Mokyklos taryba renkama dvejiems metams.

47. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininką renka ir atšaukia mokyklos tarybos nariai slaptu balsavimu pirmojo posėdžio metu. Mokinys negali būti mokyklos tarybos pirmininku.

48. Mokyklos tarybos narį gali atšaukti jį išrinkusi institucija. Į atšaukto nario vietą išrenkamas naujas narys.

49. Mokyklos tarybos dokumentus pagal dokumentacijos planą ir dokumentų valdymo taisykles tvarko mokyklos tarybos sekretorius, išrenkamas iš mokyklos tarybos narių atviru balsavimu balsų dauguma.

50. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

51. Mokyklos tarybos posėdį šaukia pirmininkas savo iniciatyva arba mokyklos tarybos nutarimu. Mokyklos tarybos posėdį gali inicijuoti mokyklos administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui).

52. Mokyklos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 3 kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokyklos tarybos posėdis.

53. Į mokyklos tarybos posėdžius gali būti kviečiami kitų mokyklos savivaldos institucijų atstovai, administracija, mokytojai, ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti asmenys.

54. Mokyklos taryba atlieka šias funkcijas:

54.1. nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo ir mokymo organizavimo tvarką;

54.2. pritaria mokyklos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, ikimokyklinio ugdymo programai, ugdymo planui;

54.3. inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia mokyklos bendruomenę mokyklos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja mokyklos kultūrą;

54.4. pareiškia nuomonę dėl mokyklos vadovų atestacijos;

54.5. skiria tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus į mokytojų atestavimo komisiją;

54.6. teikia siūlymų dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius ir intelektinius išteklius;

54.7.   pritaria mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatai, analizuoja ūkinę, finansinę veiklą;

54.8. svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo mokyklos sąskaitoje galimybes, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą;

54.9.  mokytojų tarybos teikimu svarsto mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus;

54.10.  teikia siūlymų dėl mokytojų darbo krūvių paskirstymo;

54.11. nagrinėja ir vertina mokyklos psichologinio mikroklimato, demokratinių santykių formavimąsi, inicijuoja mokyklos, šeimos ir visuomenės bendradarbiavimą, analizuoja bendradarbiavimo galimybes ir patirtį, inicijuoja naujas jo formas, teikia siūlymų mokyklos vadovybei;

54.12. sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų mokyklos savivaldos institucijų ar administracijos kompetencijai.

55. Mokyklos tarybos nariai privalo dalyvauti mokyklos tarybos posėdžiuose.

56. Mokyklos tarybos nariai turi teisę gauti informaciją apie mokyklos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka mokyklos tarybos kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti.

57. Mokyklos taryba gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

58. Mokyklos taryba už savo veiklą atsiskaito kartą per metus jos narius rinkusiems bendruomenės nariams: tėvai (globėjai, rūpintojai) – tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime, mokytojai – mokytojų tarybos posėdyje, mokiniai – mokinių susirinkime.

59. Mokyklos tarybos atsiskaitymo formas ir būdus nustato mokyklos taryba.

60. Mokyklos taryba paleidžiama:

60.1. reikalaujant 2/3 mokyklos tarybos narių;

60.2. į tris posėdžius iš eilės nesusirinkus 2/3 jos narių;

60.3. likviduojant ar reorganizuojant mokyklą.

61. Mokytojų taryba yra nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

62. Mokytojų taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, mokyklos nuostatais, mokytojų tarybos nuostatais, kitais teisės aktais.

63. Mokytojų taryba vadovaujasi humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, racionalumo principais.

64. Mokytojų tarybos nuostatus, pritarus mokyklos tarybai, tvirtina mokyklos direktorius.

65. Mokytojų tarybos nuostatų pakeitimą gali inicijuoti:

65.1. mokytojų tarybos narys (-iai);

65.2. mokyklos administracija;

65.3. savininkas.

66. Mokytojų tarybą sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, visi mokykloje dirbantys mokytojai, ikimokyklinio ir priešmokykinio ugdymo pedagogai, sveikatos priežiūros darbuotojas, pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekos vedėjas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

67. Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius, jei jo nėra – mokyklos direktoriaus pavaduotojas. Mokytojų tarybos sudėtį mokyklos direktorius tvirtina savo įsakymu kiekvienais mokslo metais.

68. Mokytojų tarybos dokumentus pagal dokumentacijos planą ir dokumentų valdymo taisykles tvarko mokytojų tarybos sekretorius, renkamasiš mokytojų tarybos narių atviru balsavimu balsų dauguma.

69. Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip                          2/3 mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamasis balsas priklauso mokytojų tarybos pirmininkui.

70. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis.

71. Į mokytojų tarybos posėdžius gali būti kviečiami kitų mokyklos savivaldos institucijų atstovai, kiti asmenys. Jie turi patariamojo balso teisę.

72. Mokytojų taryba:

72.1.  inicijuoja mokyklos veiklos pokyčius;

72.2.  formuluoja ir koreguoja mokyklos veiklos tikslus ir uždavinius;

72.3.  dalyvauja planuojant mokyklos veiklą;

72.4.  svarsto mokymo programų įgyvendinimą, ugdymo ir mokymo rezultatus;

72.5. aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir mokymo programas, metodus;

72.6. analizuoja mokinių krūvius, nepažangumo priežastis;

72.7. aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;

72.8. priima nutarimus ugdymo klausimais, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais;

72.9. priima sprendimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę;

72.10. slaptu balsavimu renka atstovus į mokyklos tarybą;

72.11. svarsto mokytojų pedagoginius krūvius, neformaliojo ugdymo organizavimą;

72.12. vertina mokyklos vadovų veiklą, pareikšdama nuomonę apie vadovų ketinimus atestuotis;

72.13. teikia mokyklos vadovybei, atestacijos komisijai siūlymų dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;

72.14. analizuoja, kaip mokykla vykdo veiklos ir ugdymo programas;

72.15. svarsto ir teikia mokyklos tarybai pritarti ugdymo planą ir darbo tvarkos taisykles.

73. Mokytojų tarybos teisės:

73.1. gauti iš mokyklos administracijos informaciją apie mokyklos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka mokytojų tarybos kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

73.2. dalyvauti kitų mokyklos savivaldos institucijų veikloje.

74. Mokytojų taryba nutraukia veiklą, likvidavus ar reorganizavus mokyklą.

75. Mokyklos mokinių savivaldos institucijos kuriamos vadovaujantis demokratiniais rinkimų principais, atsižvelgiant į mokinių poreikius, mokyklos veiklos tradicijas.

76. Mokykloje veikia mokinių taryba.

77. Mokinių taryba yra aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti visiems mokyklos mokiniams.

78. Mokinių taryba:

78.1. pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja neformalųjį mokinių ugdymą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;

78.2. priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo;

78.3. bendradarbiauja su mokyklos administracija, kitomis savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis;

78.4. inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą ir svarstymą;

78.5. padeda organizuoti rūkymo, alkoholizmo ir narkomanijos prevenciją.

79. Mokinių tarybos veiklą reglamentuoja mokinių tarybos nuostatai, kuriuos, suderinęs su mokyklos taryba, tvirtina mokyklos direktorius.

80. Mokinių tarybą sudaro 5–10 klasių seniūnai.

81. Mokinių tarybos darbas organizuojamas mokinių tarybos nuostatų nustatyta tvarka.

82. Mokinių taryba renkama dvejiems metams.

83. Mokinių tarybai vadovauja mokinių išrinktas mokyklos mokinių prezidentas.

84. Mokyklos mokinių prezidentą dvejiems metams renka 5–10 klasių mokiniai, remdamiesi visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu.

85. Mokyklos mokinių prezidento rinkimai vykdomi vadovaujantis mokinių prezidento rinkimo tvarka, kurią nustato mokyklos direktorius.

86. Mokyklos mokinių prezidento veiklą reglamentuoja mokyklos mokinių prezidento nuostatai, patvirtinti mokyklos direktoriaus.

87. Klasėse renkami klasių seniūnai. Jie renkami vieniems metams klasės mokinių susirinkime atviru balsavimu.

88. Mokykloje yra tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai, kurie bendradarbiauja su grupės, klasės auklėtoju, kitomis mokyklos savivaldos institucijomis, mokyklos direktoriumi.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

             89. Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius. Direktoriaus pavaduotojus, mokytojus, kitus pedagoginius ir nepedagoginius darbuotojus priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos direktorius.

          88. Darbuotojų darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu ir kitais teisės aktais.

         89. Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir mokytojai atestuojami ir tobulina kvalifikaciją Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymų nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

        90. Mokykla patikėjimo teise valdo, naudoja savininko perduotą ir mokyklos įgytą turtą ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatymų ir savininko nustatyta tvarka.

         91. Mokyklos lėšas sudaro valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savininko biudžetui skirtos lėšos, savininko biudžeto asignavimai, rėmėjų ir kitos lėšos.

         92. Mokinio krepšelio lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

         93. Mokykla savarankiškai sprendžia, kaip naudoti rėmėjų ir kitas teisėtai gautas lėšas, kai tai neprieštarauja įstatymams, kitiems teisės aktams  ir savininko nustatytai tvarkai.

         94. Mokykla savarankiškai vykdo finansinę, ūkinę veiklą.

        95. Mokyklos buhalterinę apskaitą centralizuotai tvarko ir finansines operacijas vykdo savininko įsteigtas juridinis asmuo.

        96. Mokyklos finansinės veiklos kontrolė vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. progimnazijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir savininkas. Mokyklos valstybinį auditą atlieka Valstybės kontrolė. Mokyklos veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Kauno miesto savivaldybės kontrolierius (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba). Mokyklos vidaus auditas atliekamas

vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.

           97. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka savininkas.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

            98. Mokyklos nuostatus, suderintus su mokyklos taryba, tvirtina Kauno miesto savivaldybės taryba.

           99. Mokyklos nuostatų keitimą ar papildymą inicijuoja savininkas, mokyklos direktorius ar mokyklos taryba.

           100. Mokykla turi interneto svetainę www.vaisvydava.kaunas.lm.lt, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

           101. Mokykla reikalingus viešai paskelbti pranešimus ir informaciją apie savo veiklą skelbia interneto svetainėje.

           102. Mokyklą reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko savininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir kitais teisės aktais.

           103. Apie mokyklos reorganizavimą, likvidavimą ar pertvarkymą, mokyklos grupės ar tipo pakeitimą pranešama kiekvienam mokyklos mokiniui Švietimo įstatyme nustatyta tvarka ir terminais.

__________________________________

Direktorius                                                                                                    Kastytis Rupšys