VDM

Naujienos

Struktūra ir kontaktai

Veiklos sritys

Administracinė informacija

Teisinė informacija

Korupcijos prevencija

Paslaugos

Atviri duomenys

Asmens duomenų apsauga

Nuorodos

Nuotolinis mokymas

Mėnesio veiklos planai
Adresas: Vaišvydo g. 28, LT-45486 Kaunas     Tel. (8 37 ) 38 38 54     El. paštas: vaisvydavosvm@vaisvydava.kaunas.lm.lt

KAUNO  VAIŠVYDAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

2017 m.  birželio mėnesio veiklos planas

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius
I.  POSĖDŽIAI

1

Mokytojų tarybos:

Darbotvarkė:

1. Formaliojo ir neformaliojo švietimo pasiekimai 2016-2017 m.m.

2. NŠ poreikių tyrimo rezultatai.

3. NMPP pasiekimai mokykloje šalies mastu.

4.  6-10 klasių mokinių II ir metinio pusmečių pažangumo,  lankomumo rezultatai. Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę.

5. Einamieji reikalai.

7 kab.

06-06

9.00 val.

Nariai

N.Paužaitė

K.Rupšys

2.

Metodinių grupių veikla:

Metinių vertinimų ir standartizuotų  / diagnostinių testų rezultatai, jų koreliacija su metiniais vertinimais.

Kabinetai

06-06

11.00 val.

Nariai

A.Kašėtienė

K.Rupšys

3.

Metodinės tarybos:

Darbotvarkė:

1.Moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos tobulinimas.

2. NMPP ir metinių vertinimų koreliacija.

Dir.kab.

06-06

12.00 val.

Nariai

S.Butienė

K.Rupšys

4.

Mokyklos tarybos:

2017-2018 m.m. trukmė atostogų tvarkaraštis.

8 kab.

06-08

9.00 val.

Nariai

A.Kašėtienė

K.Rupšys

II.  KULTŪRINĖS, PAŽINTINĖS VEIKLOS

1

Sveikatos ugdymo diena „ Atsipalaiduok sveikai“.

Mokyklos aplinkos

06-01

11.30 val.

6-9  kl. mokiniai

G.Gervytė

I.Pečiulionienė

N.Paužaitė

2

Visuotinė atvirų durų tėvų darbovietėse „ Šok į tėvų klumpes“.

Vaišvydavos autoservisas

06-02

9.00 val.

6-10 kl. mokiniai

Kl. auklėtojai

N.Paužaitė

3

Edukacinė programa „ Plungės krašto istorinis ir kultūrinis paveldas bei jo panaudojimas ugdymo procese“. Plungės kraštas

06-09

6.00 val.

Mokytojai

A.Kašėtienė

K.Rupšys

III. UŽSIĖMIMAI, SUSIRINKIMAI

1

Pamokėlės būsimiesiems pirmokams.

Mokyklos erdvės

06-06

17.00 val.

Būsimieji pirmokai

L.Jarašiūnienė

N.Paužaitė

2

Vasaros stovykla „ Svajok, veik, draugauk“.

Pagal numatytas veiklas

06-05/06-16

10.00- 14.00 val.

17 mokinių

G.Gervytė

E.Stankevičūtė

N.Paužaitė

IV.  PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS

1

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP). Matematika.

11,12 kab.

06-01

9.00-11.00 val.

10 kl. mokiniai

N.Paužaitė

K.Rupšys