Neformaliojo švietimo programos

Neformaliojo švietimo programų vykdymas mokykloje:

Pagal mokyklos nuostatus mokykloje yra įteisintos ir teikiamos pradinio, pagrindinio švietimo programos. Neformalusis vaikų švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas per neformaliojo švietimo programas. Neformaliojo švietimo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms - meniniams, kalbiniams, sportiniams, sveikatos švietimo, moksliniams, technologiniams, socialiniams, komunikacinių technologijų ir kitokiems mokinių gebėjimams bei tautiniam tapatumui ugdyti: mokyklos tarybai pritarus, neformaliojo švietimo valandos skirtos sporto būreliams (krepšiniui, futbolui, dviračiams), dailės, saugaus eismo ugdymo būreliams , jaunučių chorui, merginų ansambliui, šokiams. Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje yra ne mažesnis kaip 12 mokinių. Neformaliojo švietimo valandos neskiriamos pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams, pagilintam dalykų mokymui. Neformaliojo švietimo veikla įrašoma į neformaliojo švietimo tvarkaraštį.

 
Loading...