Neformaliojo švietimo programos

Neformaliojo švietimo programų vykdymas mokykloje:

Pagal mokyklos nuostatus mokykloje yra įteisintos ir teikiamos pradinio, pagrindinio švietimo programos. Neformalusis vaikų švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas. Neformalusis vaikų švietimas vykdomas per neformaliojo švietimo programas. Neformaliojo švietimo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms - meniniams, kalbiniams, sportiniams, sveikatos švietimo, moksliniams, technologiniams, socialiniams, komunikacinių technologijų ir kitokiems mokinių gebėjimams bei tautiniam tapatumui ugdyti: mokyklos tarybai pritarus, neformaliojo švietimo valandos skirtos sporto būreliams (krepšiniui, futbolui, dviračiams), dailės, jaunųjų miško bičiulių, saugaus eismo ugdymo būreliams , jaunučių chorui, merginų ansambliui, šokiams. Mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje yra ne mažesnis kaip 12 mokinių. Neformaliojo švietimo valandos neskiriamos pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams, pagilintam dalykų mokymui. Neformaliojo švietimo veikla įrašoma į neformaliojo švietimo tvarkaraštį.

 

Kauno Vaišvydavos pagrindinė mokykla

(Neformaliojo  švietimo valandų paskirstymas 2017/2018 m.m. veiklos programų vykdymui:

 

Eil.

Nr.

Būrelio pavadinimas

Paskirtis pagal ugdomas kompetencijas

(asmeninės, profesinės, edukacinės, socialinės)

Valandų skaičius per savaitę Klasių grupės Moksleivių skaičius
Meno kolektyvai
1 Jaunučių choras Muzikinių gebėjimų puoselėjimas 2 1-4 kl. 25
2 Merginų ansamblis Muzikinių gebėjimų puoselėjimas 2 5-8 kl. 12
Meninė saviraiška      
3
,,Meno dirbtuvėlės “
Meninių – kūrybinių gebėjimų ugdymas
3
1-8 kl.( mišri)
25
Sportas, sveika gyvensena
4 „Sportas mažiems“ Sportinių gebėjimų ir sveikos gyvensenos ugdymas 2 1-4 kl. 25
5
Šokių būrelis
„Dance Mix“
Sportinių gebėjimų ir sveikos gyvensenos ugdymas
1
5-8 kl.
12
6 Futbolo būrelis Sportinių gebėjimų ir sveikos gyvensenos ugdymas 2 5-8 kl. 20
7
Sporto klubas
Sportinių gebėjimų ir sveikos gyvensenos ugdymas
2
6-10 kl.
(mišri)
25
8 „Jaunasis dviratininkas“ Sportinių gebėjimų ir sveikos gyvensenos ugdymas 1 1-5 kl. (mišri) 12
Ekologinis ugdymas, gamtosauga
9
„ Jaunųjų miško bičiulių (JMB)“
Aplinkosauginė
5
5-10 kl.
(mišri)
30
Saugus eismas
10 „ Šviesoforas“ Saugaus eismo įgūdžių ugdymas 1 1-4 kl. 12