Formaliojo švietimo programos
Mokykloje vykdomos šios mokyklos nuostatuose įteisintos formaliojo švietimo programos:
 • Dorinis ugdymas (tikyba ir etika);
 • Gimtoji kalba (lietuvių);
 • Užsienio k. (anglų);
 • Užsienio k. (vokiečių);
 • Užsienio k. (rusų);
 • Istorija;
 • Geografija;
 • Pilietiškumo pagrindai;
 • Matematika;
 • Informacinės technologijos;
 • Gamta ir žmogus;
 • Biologija;
 • Chemija;
 • Fizika;
 • Muzika;
 • Dailė;
 • Technologijos;
 • Kūno kultūra;
 • Žmogaus sauga.