Parašyta 2015 kovo 15 Atnaujinta: 2015 kovo 15 Paskelbimo data Peržiūros: 914

         KAUNO VAIŠVYDAVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

               TVIRTINU

                                                                     Kauno miesto savivaldybės administracijos

                                                                                     Švietimo, kultūros ir turizmo  plėtros reikalų  valdybos

                                            Švietimo ir ugdymo skyriaus

                                              Vedėjas  Antanas Bagdonas

                                                                                                     

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS  2015-2017 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMA
2015-01-13 Nr.01-11-05

Kaunas

     

Eil. Nr. Mokytojo vardas ir pavardė Išsilavinimas ir kvalifikacija Mokomasis dalykas

Turima

kvalifikacinė kategorija

Kvalifikacinės kategorijos

įgijimo data

Siekiama kvalifikacinė kategorija

Atestacijos

        data

mokymo įstaiga kvalifikacija/ specialybė
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Sandra Juozulevičienė

VDU

KPKC

Socialinio darbo kvalifikacinis laipsnis

Įgijo socialinio pedagogo bendrąsias ir profesines kompetencijas

Socialinis

pedagogas

M   VM

2015

II pusmetis

2 Renata Vilkinienė ŠPI

Pradinio ugdymo pedagogikos specialybė

Mokytojas

Pradinis ugdymas VM 2001-12-21 MM

2016

II pusmetis

3 Kristina Stankuvienė VPU Bendrojo lavinimo mokyklos gamtos mokytoja

Biologija

Geografija

M

M

2000-06-23

VM

VM

2015

II pusmetis

4 Indrūnė Jarmuška

KTU

VPU

Specializacija -Inžinerinės kompiuterinės technologijos. Mechanikos inžinerijos bakalauras .

Įvykdė laipsnio nesuteikiančią mokyklinės pedagogikos studijų programą ir įgijo mokytojo kvalifikaciją.

Informatika

M   VM

2015

I pusmetis

5 Dijana Skučienė ŠPI Braižybos, dailės ir darbų mokytoja

Technologi-jos

Dailė

M

VM

2000-12-07

2003-12-15

VM

MM

2015

II pusmetis

2015

II pusmetis

SUDERINTA:

Mokyklos tarybos pirmininkas

Mokytojų tarybos pirmininkas

Direktorius                                                                                                                                                           Kastytis Rupšys

Stanislava Kareivienė, tel. (837) 383855